Obsah

15. 6.

Dnes nás čeká další oblast Asie. Protože někteří odevzdají učebnice už v úterý a nemohli by splnit úkol středeční hodiny, zadám vám dnes práci i na středu 17. 6.

Přečtěte si na str. 30 - 31 JIHOVÝCHODNÍ ASIE a na str. 32 - 36 VÝCHODNÍ ASIE . Udělejte si stručný zápis ke každé oblasti (stačí opsat shrnutí na konci každé kapitoly) a vypiš si všechny státy, které do dané oblasti patří. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

10. 6.

Vypracuj opakování na str. 29. Opakování napiš zase ve wordu, opiš i zadání nebo odpovídej celými větami. Neopisuj jenom řešení. Tam se potom pozná, že ani nevíš, jaká byla otázka. Vypracovanou práci pošli na email.

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. 6.

Dnes nás čeká další region Asie. Přečtěte si str. 26 - 28 a zapište si zápis.

Nadpis: JIŽNÍ ASIE

- úrodná púda, úroda se sklízí několikrát ročně

- většina obyvatel hovoří indoevropskými jazyky

- poloha: poloostrov Přední Indie a ostrovy v Indickém oceánu

                 severní hranici tvoří pohoří Himálaj, Pamír, Karákóram a Hindúkuš

- obyvatelstvo: většina obyv. žije na venkově

                            život lidí výrazně ovlivňuje náboženství

                            nejpočetnější jsou hinduisté, muslimové a buddhisté

- hospodářství: na jihu Dekánská plošina s bohatými nalezišti nerostných surovin (uhlí, ropa, zemní plyn, železná ruda, diamanty)

                           zemědělství je málo výkonné (pěstuje se rýže, cukrová třtina, čaj, Indie má nejpočetnější stáda skotu na světě)

(Potom si opište shrnutí na str. 28 dole. Každou větu na novou odrážku. Vypište si všech 7 zemí, které do této oblasti patří)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

3. 6.

1. Dnes si uděláme zápis z minulé hodiny.

Nadpis bude JIHOZÁPADNÍ ASIE

- poloha: oblast mezi Kaspickým, Černým, Středozemním a Rudým mořem a Indickým oceánem

                 tektonicky aktivní oblast => častá zemětřesení

- přírodní podmínky: suché subtropické a tropické podnebí a nedostatek srážek

                                     naleziště ropy na Arabském poloostrově a v oblasti Perského zálivu

- obyvatelstvo: islám (většina obyvatel), jazyk arabština

 

Státy JZ Asie lze rozdělit do 4 skupin:

1. státy Blízkého východu - (vypište si ze str. 20 - 21 všechny státy, které tam patří)

2. státy Arabského poloostrova - (vypište si ze str. 22 - 23 všechny státy, které tam patří)

3. Irák

4. Írán

(na konec zápisu opište shrnutí na str. 23 dole)

2. Vypracujte opakování na str. 24.  Piš otázku a odpověď (nebo odpovídej celými větami). Opakování napiš ve wordu a pošli na email do příští hodiny.

_________________________________________________________________________________________________________________________

1. 6.

Milí sedmáci, dnes je Mezinárodní den dětí, proto si dnešní den uděláme volnější. Nebudeme psát zápis, jen si přečtěte

str. 19 - 23 a zápis si uděláme příští hodinu.

____________________________________________________________________________________________________________________________

27. 5.

Dostali jsme se na str. 18, kde začínají OBLASTI ASIE. To si dáte jako nadpis. Pokud máte možnost, zkopírujte si mapu ze str. 18 a nalepte si ji do sešitů. Jinak si ji co nejpřesněji obkreslete a barevně si vyznačte jednotlivé regiony a popište je. Pod mapu si opište, body 1 - 7, co do těchto oblastí patří. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 5.

Vypracuj opakování na str. 17, úkol 1, 2, 3 a 4. Piš otázku a odpověď (nebo odpovídej celými větami). Opakování napiš ve wordu a pošli na email.

____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 5.

Dnes si přečtěte kapitolu HOSPODÁŘSTVÍ ASIE. Je to na str. 14 - 16, tedy Zemědělství, Průmysl a nerostné suroviny, Doprava.

To si dáte jako podnadpisy. 

Zápis si dnes uděláte sami podle tučně zvýrazněných částí vět. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 5.

Milí sedmáci, dnes se naučíte něco o obyvatelstvu Asie. Přečtěte si str. 12 - 13, zjistěte si odpovědi na sovičky 1 - 4.

Zápis (doplň a přepiš):

OBYVATELSTVO ASIE

1. Z minulosti Asie

- nacházela se zde sídla nejvyspělejších kultur (např. ............)

- ve starověku byla cílem obchodních a vojenských výprav Evropanů

 

2. Počet a hustota obyvatelstva

- světadíl s největším počtem obyvatel na světě (asi ........... lidí)

- nejlidnatější státy světa - Čína a Indie

 

3. Rasy 

- žijí zde lidé ........., ......... a .......... rasy

- prolíná se tu ....................

 

4. Náboženství

- všechna náboženství vznikla na ............

- jsou to .....................................

 

5. Lidé a jejich sídla

- většina obyvatel žije na ..............

- poslední desetiletí - stěhování ...........

- většina z nich bydlí v chudinských čtvrtích kolem velkoměst rozvojových zemí

___________________________________________________________________________________________________________________________

13. 5.

Milí sedmáci, dnes nás čeká kapitola Přírodní krajiny . Není to nic složitého, proto si pozorně přečtěte str. 10 - 11 a udělejte si sami výpisky. Za zápis napiš odpovědi na sovičky 13, 14 a 15 na str. 11.

____________________________________________________________________________________________________________________________

11. 5.

Přečtěte si kapitoly VODSTVO a PŮDA, str. 8 a 9.

Zápis napíšeme společně (tzn. doplnit a přepsat do sešitů).

VODSTVO

- typické jsou  ................. (voda ze 40% plochy neodtéká ...........)

  • je to způsobeno: (vypiš jen tučně zvýrazněné)

Řeky

- ústící do Severního ledového oceánu

  • ........, ........., ........ (hustá ...................., hodně přítoků)

- ústící do Tichého oceánu

  • .........., .........., ..........., ........... 

- ústící do Indického oceánu

  • ......, ........, ........., ........

- ústící do Perského zálivu

  • ......., .......

- do Aralského jezera tečou řeky ......., .........

- do Mrtvého moře řeka ..........

- na řekách jsou přehrady => výroba ............., ochrana před ..........

- největší přehrada a vodní elektrárna: Tři soutěsky na řece Chang Jiang v Číně

Jezera

- nejrozlehlejší jezero (se slanou vodou) - ......... (jeho povodí je největší bezodtoková oblast světa)

- slané je i ........ jezero, bezodtokové jezero ........ moře

- nejhlubší jezero na Zemi - ......... (zadržuje nejvíc sladké vody)

 

PŮDA

- úrodné půdy v nížinách a náplavech řek

- kamenité a písčité půdy pouští a vysokohorských oblastí

- dlouhodobě zmrzlá půda - permafrost - v severních oblastech

____________________________________________________________________________________________________________________________

6. 5.

Přečti si str. 7 -   PODNEBÍ 

Udělej si zápis s využitím tučně zvýrazněných částí vět (neopisuj všechno). Prohlédni si mapu podnebí Asie i s legendou.

Za zápis napiš odpovědi na sovičku 5 a 7.

____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 5.

Milí sedmáci, dnes budete pracovat s atlasem (pokud atlas nemáte, tak s mapou v uč. na str. 4) a s učebnicí na str.6.

Na mapě Asie si vyhledáte všechno, co je zadáno v učebnici v úkolu 4 na straně 6 (v zadání je: Do obrysové mapky vyznačte, ale vy nebudete vyznačovat, pouze si všechno vyhledáte).

____________________________________________________________________________________________________________________________

29. 4.

Ode dneška budeme pracovat s druhou učebnicí. 

Prohlédni si mapy Asie na str. 4.

Přečti si str. 5 - 6.

Zápis: Udělej si na novou str. větší nadpis ASIE

Ve škole bych vám dala slepou mapu, kterou by si každý vypracoval do podoby asie. Dnes to nechám na vaší aktivitě. Kdo má možnost, může si mapu ze str. 6 zkopírovat a nalepit. 

Ze str. 5 - 6 si udělejte zápis podle tučně zvýrazněných částí vět.

____________________________________________________________________________________________________________________________

27. 4.

Milí sedmáci, dostali jsme se k závěrečnému opakování (str. 58 - 59). Protože si je nemůžeme napsat ve škole a není nic jednodušší, než opsat z učebnice řešení, vypracujete opakování trochu jinak.

Přepíšete celou práci do wordu (to znamená, zadání i odpovědi). To proto, aby si každý musel přečíst, co je v zadání a na co vlastně odpovídá. Odpovědi zvýrazni tučně nebo je piš jinou barvou. Práci pošli na email jako přílohu do další hodiny, tj. do středy 7.30 hod.

____________________________________________________________________________________________________________________________

22. 4.

Písemně vypracuj OPAKOVÁNÍ na str. 57.

Vypracovanou práci pošli na email ještě během středy 22.4.

____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 4.

Přečti si str. 55 - 56.

Zápis (přepiš a doplň):


3. TROPICKÁ JIŽNÍ AMERIKA

- ....... podnebí, povrch - ........... a ........

- největší stát - ...........

 

BRAZÍLIE

- 5. nej......................

- polovina státu - ..........................

- téměř celá země - ................... pás 

- povodí řeky Amazonky - .................... les

- nejhustěji osídlená část ................ (obrovské nerostné bohatství)

- mluví se zde ............

- nejhustěji jsou osídleny oblasti při pobřeží

- nejvýznamější plodina - ...........

- chov bobytka

- těží se - ...................

- průmysl - ...................

- další země této oblasti: ..................

____________________________________________________________________________________________________________________________

15. 4. 

Přečíst str. 54.

Přepiš a doplň zápis:

2. LAPLATSKÉ ZEMĚ

- leží v L........ n.....

- protékají zde řeky ......................

- jsou zde pouště, polopouště, bažiny, pampy

- La Plata - záliv, kde společně ústí řeky ........... a ...........do Atlantského oceánu

- řadíme sem ............, ............... a ..............

 

Argentina

- druhá ....................

- 94% obyvatel - přistěhovalci z ........

- hlavní město ................... patří k nej......................

- vyváží hlavně hovězí maso a obilí

Patagonie je označení pro rozsáhlé území na jihu Jižní Ameriky. Většina Patagonie náleží Argentině, zbytek Chile. Na jihu       Patagonie se nachází souostroví Ohňová země.

 

Paraguay

- většina obyvatel žije ve ...................

- pěstuje se .....................

 

Uruguay

- většina obyvatel - na pobřeží ....................

- chov ...... a .....

https://www.youtube.com/watch?v=jocpaEnoyq0

__________________________________________________________________________________________________________________

Milí sedmáci, doufám, že je vám jasné, že všechny zadané úkoly budou po návratu do školy kontrolovány. Splnění či nesplnění úkolů bude započítáno do klasifikace. Platí to i pro přírodopis. S pozdravem Lenka Malá.

 

16. 3. 

REGIONY USA

Přečíst str. 41 (dole) - 43 (po Aljašku).

Udělat zápis pomocí tučně zvýrazněných částí vět (prosím, neopisujte celou učebnici).

Odpovědět si na otázky u soviček 13-18 (odpovědi si zkontrolujte v klíči na str. 89-90).

____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 3. 

Přečíst uč. str. 43 - 44 (Aljaška a Havajské ostrovy).

Udělat zápis do sešitů.

Do sešitů vypracujte i odpovědi na sovičky 19, 20, 21/str.44 (odpovědi najdete v řešení).

Do sešitů přepsat a doplnit text str. 44 dole.

____________________________________________________________________________________________________________________________

23. 3.

Opakování str. 45 (projděte si ústně,  odpovědi si zkontrolujte podle klíče)

Zápis str. 46 (jen úvod):

STŘEDNÍ AMERIKA

- státy leží převážně v tropickém pásu

- velké zásoby nerostných surovin

- pevninské státy: (vypsat sami)

- ostrovní státy v Karibském moři: (vypsat sami)

____________________________________________________________________________________________________________________________

25. 3.

 Přečíst str. 46 - 48.

Zápis:

PEVNINSKÉ STÁTY STŘEDNÍ AMERIKY

1. MEXIKO

https://www.youtube.com/watch?v=uNtEzC6ZB1A

- leží v jižní části S. A.

- povrch je hornatý, na S. převládají pouště, směrem k jihu - tropické savany a tropické deštné lesy

- žije zde více než100 mil. obyv.

- hospodářsky nejvyspělejší stát Střední Ameriky (ZEMĚDĚLSTVÍ, TĚŽBA ROPY, ZEMNÍHO PLYNU, RUD,  HLAVNĚ

STŘÍBRA)

Do sešitů přepsat a doplnit poslední odstavec str.47 

____________________________________________________________________________________________________________________________

30. 3.

Přečíst další státy střední ameriky str. 48 - 49.

Udělat ke každé zemi stručný zápis pomocí tučně zvýrazněných částí vět.

Na konec zápisu opět vypracujte poslední odstavec str. 49 (Doplňte text).

____________________________________________________________________________________________________________________________

1. 4.

 Přečíst str. 50.

Zápis:

JIŽNÍ AMERIKA

(přepiš a neúplné věty doplň)

- rozkládá se převážně na .........

- celou oblastí prostupuje ......

- kolem Amazonky je .........

Obyvatele Jižní Ameriky spojuje:

(vypsat sami z uč. )

Státy dělíme podle podobných přírodních podmínek do tří oblastí:

(vypsat sami)

 

1. ANDSKÉ ZEMĚ

- patří sem .........

- podél západního pobřeží směřuje k rovníku studený Peruánský proud => málo srážek => při pobřeží nejsušší poušť světa - ......

- přírodní krajiny v Andách - .............

- nerostné suroviny - ........

 

Milí sedmáci, protože ještě nemůžete nastoupit zpět do školy, potřebuji mít kontrolu, jak pracujete. Proto budete mít dnes mimo jiné za úkol vrátit se ve vašich sešitech k zápisům předchozích týdnů a poslat mi na email mala.breznik@seznam.cz následující zápisy: zápis z 18.3., 25.3. a 1.4. Zatím děkuji a doufám, že to během dne všichni splníte.Vaše domácí práce se promítne do hodnocení. L. Malá

____________________________________________________________________________________________________________________________

6. 4.

Přečíst str. 51 - 52, sami udělat výpisky podle tučně zvýrazněných částí vět. 

Podívejte se na následující videa:

https://www.youtube.com/watch?v=1La4QzGeaaQ

Tady něco o Chile. A ještě si u sledování videa můžete zopakovat angličtinu.

https://www.youtube.com/watch?v=5oB7QDk8yCs

____________________________________________________________________________________________________________________________

8. 4.

Přečíst str. 53.

Zápis (opiš a doplň):

Kolumbie

- břehy omývá .... a ........ oceán

- obyvatelé žijí hlavně .................

- tropické deštné lesy a nížiny se nacházejí ........

- obyvatelstvo: ............

- vyváží se .............

- (zapiš si odpověď na sovičku 6)

 

Venezuela

- největší venezuelská řeka ....... protéká .................

- nejvyšší vodopád světa - ................. (... m)

- bohatá naleziště ropy, patří mezi .................. ropy na světě

- pěstuje se: ..................

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095875447-cestomanie/202323234400009-venezuela-ztraceny-svet/

Za zápis napiš odpovědi na otázky na str. 53 a vše pošli na výše zmíněný email.