Obsah

Milí šesťáci!

Děkuji vám i vašim rodičům za spolupráci. Doufám, že vám i z této distanční výuky zůstane něco v hlavě. A když ne v hlavě, tak aspoň v sešitech, kde si to pak můžete v září zpětně dohledat.

Všechny zdraví Milena Fröhlichová

4.6.-12.6.2020

Učivo:

Literatura

Čtvrtek 4.6.

Žánry lyrickoepické  uč. str.39,40

 • vše si pročtěte
 • stručně zapište

Balada -lyricko-ep. báseň stř. rozsahu. má smutný, ponurý děj, často končí tragicky.

Autoři: K.J.Erben - Kytice (balady fantastické)

             J. Wolker - balady sociální

Romance -lyricko-ep. báseň stř. rozsahu, na rozdíl od balady má radostný děj

Autor:J. Neruda - sb. Balady a romance

 • pak pracujte s textem Zlatý kolovrat od K.J.Erbena na str. 62,63 v PS

Pátek 5.6.

Dnes se věnujte také literatuře.

 • pročtěte si kapitolku Drama v uč. str.41 a 42
 • zapište si: Drama je literární druh, určený k předvádění na jevišti. Děj se odvíjí pomocí DIALOGU - mluví dvě nebo více osob nebo MONOLOGU - mluví jedna postava
 • pak pokračujte sami v zápisu z PS (středová část str. 2) Žánry dramatu a Některé další dram. pojmy. Tento žlutý rámeček můžeš také okopírovat a vlepit do literárního sešitu.

Na toto učivo se bude navazovat v dalším ročníku, proto dbejte na to, abyste měli vše pečlivě zapsané nebo zkopírované a nalepené. Učebnice budete odevzdávat, zbude vám jenom PS. Ten si schovejte. Důležitá pro vás bude hlavně ta část uprostřed, kde máte celý přehled učiva.

Mluvnice

Pondělí 8.6.

Dokončili jsme kapitolku Shoda Př s Po.Děkuji všem, kteří mi zaslali vyřešená cv. 7 a 13. Kdo jste měli chyby, k učivu se znovu vraťte. Je to důležité pro znalost českého pravopisu. V letošním škol. roce jsme měli ještě probrat rozvíjející větné členy, ale protože je to pro vás nové učivo a není už tolik času, odsouvám tuto látku až do 7.roč. Tam se větné členy probírají znovu.

Dnes  si procvičte pravopis podle  uč. str.144 cv.1. Pak poproste maminku nebo tatínka, aby vám nadiktovali cv. 3 na str.144. Budu ráda, když mi napíšete, jak se vám diktát podařil (kolik jste měli hrubých chyb nebo snad bez chyby).

Úterý 9.6.

Uč. str. 150 -151      Závěrečný test - gramatická část

Celý test si pozorně pročtěte. Měli byste zvládnout všechny otázky 1- 14. Vyřešte je a pak si test sami zkontrolujte podle výsledků vzadu v uč. na str. 179. Napište mi, jak jste dopadli. Pokud vám některá otázka nebude jasná, vyhledejte si ji v učebnici nebo se mi ozvěte. Vše jsme probírali (kromě rozvíjejících větných členů).

Přeji hodně úspěchů!

       Literatura

Středa 10.6.

Komiks

Uč. str. 43, 44

 • vše přečíst
 • stručně zapsat:    KOMIKS -obrázkový seriál s jednoduchým dějem, řeč postav je uvedena v tzv. bublinách

                                           Autory si vypište sami podle uč. str. 43, 44

Čtvrtek 11.6.

Komiks  PS str. 66 a 67

 • přečtěte si ukázku  - J. Foglar: Rychlé šípy
 • vyřešte úkoly k textu

Pátek 12.6.

Opakování

Zopakujte si vše od str. 25 v učebnici a napište Souhrnný test z PS str. 68. První otázka zní: Který bod nejlépe charakterizuje lyrickou poezii? Výsledky mi zašlete na můj mail např. 1a, 2c... do 14. 6. !!! Bude to pro vás poslední důležitá známka v tomto pololetí. Přeji hodně zdaru!           

 Zdraví Milena Fröhlichová

28.5.-3.6.2020

Učivo:

Literatura

Čtvrtek 28.5.

Lyrické žánry - dokončení      Uč. str 37

Zapište si : Píseň - básnická skladba, uspořádaná do pravidelných slok, důležitý je rytmus a rým.

                                  Sloky mohou být proloženy refrénem.

Písně mohou být:  epické ( mají děj)

                                  lyrické ( nemají děj - pocity)

                                  lyricko-epické ( děj i pocity)

Písně dělíme na: lidové - autor neznámý

                               umělé - autor známý

PŘ.  Jiří Suchý, Karel Kryl a Jaromír Nohavica - stručně vypiš z uč. na str. 38

Dále si v PS na str. 61 přečtěte Píseň o rose a vyřešte úkoly k textu.

Mluvnice

Pátek 29.5.

Shoda přísudku s podmětem  uč. str. 130,131 (učivo známé z 5. roč.)

 • pročtěte si pozorně žluté rámečky
 • vyřešte cv. 2,3,4,5 - ústně
 • zkuste si napsat doplň. cv. nebo diktát

Pondělí 1.6.  Děti, přeji hezký den!

Shoda přísudku s podmětem  uč. str. 130,131

 • pokračujte na str. 131 a 132
 • pročtěte si pozorně žluté rámečky
 • vyřešte cv. 6,8,9- ústně
 • ze cv. 7 na str. 132 vypište podmět a přísudek(holé věty)
 • ofoťte a pošlete na můj mail Př. davy uvítaly

Úterý  2.6.

Shoda přísudku s několikanásobným  podmětem uč. str 133

 • pročtěte si pozorně žlutý rámeček
 • vyřešte cv. 11,12,13 - ústně
 • cv. 13.b napište do škol. sešitu
 • ofoťte a pošlete na můj mail

Sloh

Středa 3.6.

Očekávám vaše vypravování. Dokončete si poslední kapitolku Souhrnné poučení o slohu. 

 

Ať se vám daří!

Zdraví Milena Fröhlichová

 

 

  

21.5.-27.5.2020

Učivo:

Literatura

Čtvrtek 21.5.

Pokračujeme v dalších lyrických žánrech. Dnes si pročtěte v uč. na str.34 a 35 co je to óda, hymnus a elegie. Do literárního sešitu si zapište: Óda - oslavná báseň, často oslavuje boha, hrdinství, přátelství, lásku...

                   Př. F. Schiller(něm. dramatik a básník) - Óda na radost

Pak si vezměte PS str. 59 Óda a přečtěte si obě ukázky a vyřešte cv. 1,2,3 a 4.

Dále si zapište: Hymnus - chvalozpěv, byl původně písní, která se zpívala v ant. Řecku na oslavu bohů

                            Elegie - žalozpěv, lyrická báseň, která zpracovává smutná a tragická témata

                             Př. Jan Kollár - Slávy dcera

                                    K. H. Borovský - Tyrolské elegie

V PS na str. 60 si přečtěte ukázku z Tyrolských elegií a vyřešte úkoly cv.1,2,3,4, a 5.

Mluvnice

Pátek 22.5.

Děkuji všem, kteří mi zaslali doplněné cvičení 6 a 7.

Správné výsledky byly: cv. 6 podm. zp. přít. - My bychom si to nenechali ujít. Ty bys o tom věděl. Vy byste přišli včas. Ty by ses o tom dozvěděl.

cv. 7 podm. zp. min. - My bychom si to byli nenechali ujít. Ty bys o tom byl věděl. Vy byste byli přišli včas. Ty by ses byl o tom dozvěděl.

Zopakujte si učivo o slovesech a vyřešte si  TEST - SLOVESA v uč. na str.124 a 125.( Správné výsledky máte vzadu v uč. str 179) Nahlédněte tam ,až test vyřešíte.Kdo by podváděl, nepodvádí mě, ale sám sebe.

Pondělí 25.5.

Uč. 126 a 127   SKLADBA  Základní větné členy

Přísudek

 • pročtěte si   žluté tabulky
 • stručně zapište
 • vyřešte cv. 2,3,4 a 5 (ústně)

Nápověda cv. 4 na str. 127:  je vrácená, je dravec, bývám nemocný, se stává zapomnětlivým, bývá tvrdohlavý...

Úterý 26.5.

Podmět

(Vyjádřený, nevyjádřený a několikanásobný)

Uč. str.128 a 129

 • pročtěte si   žluté tabulky
 • stručně zapište
 • vyřešte cv. 1,2 a 4 (ústně)

Nezapomínejte na procvičování pravopisu např. cv. 3 a 6 str. 129.

Sloh

Středa 27.5.

Vypravování

Uč. str. 177 cv.9 dle zadání

Zopakujte si vše o vypravování ( osnova, odstavce, přímá řeč, přít. čas). Vyberte jedno téma ze cv. 9 a pěkné vypravování mi zašlete na můj mail (frohlichova.zsbreznik@seznam.cz) do 3.6.

Ať se vám daří.

Zdraví MF

14.5.-20.5.2020

Učivo:

Literatura

Čtvrtek 14.5.

Uč. str. 33 a 34    Lyrické žánry

 • přečíst str. 33
 • do liter. sešitu zapsat: epigram - satirický básnický útvar, který kritizuje společenské jevy,

                                                                     často čtyřverší, poslední verš - pointa

                                                  Autoři epigramů: K. H. Borovský, F. L. Čelakovský a J. Žáček

Dále si stručně vypište K.H. Borovského a v PS str. 58 vyřešte cv. 1 a 2, které se týká epigramu.

Pak si prostudujte str. 34 a zapište: epitaf - veršovaný nápis na hrob

a vypište si J. Wolkra.

V PS na str. 59 máte dvě ukázky epigramů. Přečtěte si je a vyřešte cv. 1, 2, 3.

 

Mluvnice

Pátek 15.5.  Slovesa

 • zopakujte si podm. zp. přít. i min.
 • vyřešte cvičení 6 (doplň tvary např. bych, bys...) a cv. 7 (dej věty do min. času zp. podm.)
 • ofocená cvičení zašlete na můj email(frohlichova.zsbreznik@seznam.cz) do 17. 5. a já je ohodnotím

Pondělí 18.5.   Slovesný čas

Učebnice str.120

 • pročtěte si první dvě žluté tabulky
 • stručně zapište
 • vyřešte cv. 1 na str. 120 ústně

Dále si prostudujte čas minulý a tabulku časování zvratných sloves - důležité!

Cvičení 2 na str.121 a i b napište do škol. sešitu: opaloval ses         byl by ses opaloval

Úterý 19.5.

Učebnice str. 121    Čas budoucí

 • prostudujte si žlutou tabulku
 • stručně zapište
 • naučte se časování sloves v bud. čase (viz tabulka)
 • vyřešte cv. 3a na str. 121 ústně ( vzor: zaplatím - bud. čas. x   platím - přít. čas)

 

Sloh

Středa 20.5.         Vypravování

Uč. str. 177

 • vyřešte si cv.6a sami !!!
 • pak si zkontrolujte správné odpovědi(1E,2B,3C,4A,5D)

Dále si vyberte buď cv. 7 nebo 8 a zkuste napsat nebo dokončit vypravování.

Brzy po vás budu nějaké vypravování požadovat, proto trénujte.

 

Na vaše práce z mluvnice se těší M. Fröhlichová

 

 

 

 

 

 

7.5.-13.5.2020

Učivo:

Literatura

Čtvrtek 7.5.

Uč. str. 30, 31, 32   Jazykové prostředky

 • přečíst celý text
 • do literárního sešitu zapsat: 
  • METAFORA - přenesení významu z jednoho jevu na jiný na základě vnější podobnosti např. havraní vlasy (černé), moře lidí(hodně)
  • BÁSNICKÉ PŘIROVNÁNÍ - je založeno na přirovnání jednoho jevu k druhému např. rudý jako růže, poznáte je podle spojky jako, jak, jakoby
  • PERSONIFIKACE - znamená zosobnění, o neživých věcech mluvíme, jako by žily např. slunce se směje, břízy šeptaly

Tuto látku si pak procvičte v PS na str. 58 (57?) - METAFORA cv. 1, 2, BÁSNICKÉ PŘIROVNÁNÍ cv. 1, 2, 3, 4 a na str. 58 (59?) PERSONIFIKACE cv. 1, 2, 3.

 

Mluvnice

Pondělí 11.5. - Slovesa

Uč. str. 118 Podmiňovací způsob

 • pročtěte si první dvě žluté tabulky
 • stručně zapište
 • naučte se zpaměti časovat slovesa ve způsobu podmiňovacím, přítomném i minulém dle tabulek
 • vyřešte cv. 1 na str. 118 ústně

Úterý 12.5.

 • žlutá tabulka str. 118 dole
 • procvičte si podmiňovací zp. na cv. 2, 3, 4, 5 na str. 119 ústně (příští týden si to prověřím písemně)

Sloh

Středa 13.5.

Pokračujte v tématu VYPRAVOVÁNÍ

 • přečtěte si cv.5a v uč. na str. 176 a 177
 • vyřešte úkoly b a d za textem do slohového sešitu
 • odpovědi na otázky A, B, C a D mi zašlete na můj e-mail do 16.5.

Těším se na vaše odpovědi. Zdraví M. Fröhlichová

 

30.4. - 6.5. 2020

Milí šesťáci,

opět Vás zdravím z domova. Věřím, že práci do češtiny zvládáte dobře, a posílám další úkoly.

Literatura

Děkuji za zaslané tajenky. Chybějící slovo v citátu A. S. Puškina znělo:  NENAJDETE . ( PS cv. 1 na str.54(56) ?- každý máme bohužel jinou stranu, proto mi někteří z Vás poslali jiný úkol, ale nevadí, zaznamenala jsem si, že jste úkol splnili. Příště se budu snažit vyjadřovat se přesněji.)

A teď už práce na čtvrtek 30.4.

Pokračujte ve stručných výpiscích do literárního sešitu z uč. str. 28. Dozvíte se, co je to:

 • verš - jeden řádek básně
 • rým - zvuková shoda na konci veršů
 • sloka(strofa) - spojení více veršů v jeden myšlenkový celek

Dále si sami vypíšete Druhy rýmů a jejich schémata - např.  1. rým sdružený  aabb a pročtete si ukázky rýmů v uč. str.28,29.

Mluvnice

Cvičení na určování sloves mi většina z Vás zaslala. Chválím Vás a do Bakalářů jsem Vám zapsala pěkné známky.

V pondělí se budete učit dále o slovesech. Uč. str.116 kapitolka Slovesný způsob.

 • pročtěte si žluté tabulky
 • udělejte si stručný zápis do školního sešitu
 • vyřešte si cvičení 1 a 2 str. 116 - ústně

V úterý si procvičte způsob rozkazovací úč. str.117.

 • pročtěte si žlutou tabulku
 • vyřešte si cvičení 1, 2 a 3 str. 117 - ústně

Sloh

Středa 6. 5.

Víte už, jak má vypadat osnova vypravování a že každé vypravování oživí přímá řeč. Teď si do slohového sešitu opište žlutý rámeček ze str. 175 dole. Pak si promyslete cvičení 4 a) i b) na str. 176.

Hodně úspěchů při samostudiu přeje

M. Fröhlichová

23.4. - 29.4. 2020

Milí šesťáci,

děkuji Vám i Vašim rodičům za spolupráci a snahu se něco naučit. Opět pokračujeme v práci z domova.

Literatura

Ve čtvrtek pokračujte v kapitolce Lyrika uč str. 27. Přečtěte si, kdo psal básně a udělejte si stručné výpisky. Pak si vezměte PS str. 55, 56 a přečtěte si ukázky a vyřešte úkoly k textům cv. 1, 2. Tajenku ze cv. 1 mi zašlete na můj e-mail. Některou z básní byste se mohli naučit zpaměti, abyste si procvičili mozkové závity :-).

Mluvnice

Pátek 24.4.

Zvládli jste učivo o číslovkách, doufám, že se Vám podařil i test v uč. na str. 113 (výsledky pro kontrolu máte v uč. na str. 179).

Nyní se pusťte do učiva o slovesech. Většinu z toho už znáte z nižších ročníků. Měli byste poznat osobu, číslo, způsob a čas u sloves. To si procvičte na cv. 1 str. 114 úkol d. Do školního sešitu si zapište nadpis Slovesa a pak si vypište pod sebe zvýrazněná slovesa ze cv. 1 do tabulky a určete je (osobu, číslo, čas a způsob). Ráda bych tento úkol viděla, proto mi jej zašlete na můj e-mail (frohlichova.zsbreznik@seznam.cz). Děkuji.

Pondělí 27.4.

Naučte se, co je to slovesný tvar určitý a neurčitý (viz žlutá tabulka str. 115). Pak si vyřešte cv. 1 str. 115 ústně.

Úterý 28.4.

Zaměřte se na slovesné tvary jednoduché a složené (viz žlutá tabulka str. 115) a udělejte si cv. 2 a, b, c na str. 115 ústně.

Sloh

Středa 29.4.

Pokračujte v tématu Vypravování uč. str. 175. První žlutý rámeček - přímá řeč - si opiš do slohové sešitu a pak vyřeš ústně všechny úkoly ze cv. 3 na str. 175. Líbil se Ti tento příběh? Zažil jsi něco podobného?

Nezapomínejte procvičovat pravopis a trénovat diktáty. Také si něco hezkého přečtěte. Máte určitě spoustu volného času.

Těším se na Vaše maily!

S pozdravem M. Fröhlichová

 

16.4. - 22.4. 2020

Milí šesťáci,

děkuji všem, kteří jste mi zaslali Vaše práce na můj e-mail. Co Vás čeká tento týden?                        

Literatura

Ve čtvrtek začínáme novou kapitolku Lyrika. Pročtěte si v uč. str. 25 část o lyrice a napište si do literálního sešitu tento stručný zápis:

  Lyrika

 • literární druh
 • nemá děj na rozdíl od epiky a dramatu
 • základem lyriky jsou pocity, nálady a dojmy

Pak si přečtěte Typy lyriky a ukázky z básní na str. 25 - 27. Do literárního sešitu si pak pouze zapište:

  Typy lyriky

 • milostná
 • přírodní
 • úvahová (reflexivní)
 • ...

Mluvnice

V pátek si zopakujte vše o číslovkách - druhy a psaní tečky za řadovými číslovkami.

Zdůrazňuji, že tečku nepíšeme za:

 • letopočtem (rok 1981)
 • datem psaným zlomkem (24/4)
 • pokud je číslice za podstatným jménem (cv. 5, str. 20)

Naučte se skloňovat číslovky jeden, dva a oba (dvě a obě) učebnice str. 111. Vše si procvičte ústně na cvičení 1, 2 a 3.

V pondělí si učivo dokončete - skloňování číslovek tři a čtyři na str. 112. K tomu si udělejte cvičení 1. Na téže straně se podívejte na skloňování číslovek 5 až 99 a vyřešte si cv. 2.

V úterý si vše zopakujte a napište si test na číslovky učebnice str. 113. Test si pak sami zkontrolujte. Pokud jste někde udělali chybu, k učivu se vraťte a doučte se je. Kdyby jste něčemu nerozumněli, napište mi.

Sloh

Ve středu se zaměřte na osnovu vypravování. Opište si do slohového sešitu tabulku na str. 174 Osnova vypravování a pak si promyslete cv. 2 na str. 175 - úvod vypravování. Který z bodů a, b, c, d se Vám dařil nejlépe, zapište do slohového sešitu.

 

Hodně úspěchu a chuti do Vaší další práce přeje Milena Fröhlichová

 

9.4. - 15.4. 2020

Milí šesťáci,

chválím Vás za zaslání testu z literatury a za slohovou práci (recept). Známky se Vám brzo objeví na Bakalářích. Respektuji, že máte velikonoční prázdniny, proto na tento týden bude učiva méně, ale věřím, že Vám zbude čas na čtení knížky nebo procvičování pravopisu - viz. uč. str. 33- 45 (út. - 14.4.).

Ve středu (15.4.) si přečtěte v uč. ČJ str. 174 nové slohové téma Vypravování a udělejte si stručný zápis do sloh. sešitu ze žlutého rámečku. Pak se pusťte do cv. 1. Přečtěte si je a do sešitu napište osnovu tohoto příběhu a vyřešte si i úkoly b, c a d. Stejně pracujeme i ve škole, tak to pro Vás nebude žádný problém.

Přeji krásné Velikonoce a hlavně hodně zdraví Vám i Vašim rodičům.

 

2.4. - 9.4. 2020

Literatura

Dobrali jste kapitolku epika. Vyřešte si souhrnný test v pracovním sešitě. Výsledky (ve tvaru např. 1a, 2b, ...) mi zašlete na můj e-mail frohlichova.zsbreznik@seznam.cz . Vaše známky z testu zapíši do bakalářů.

Mluvnice

Jak jste dopadli v testu na zájmena? Doufám, že dobře. Vše si prověřím, až se opět sejdeme ve škole. Nyní se věnujte v uč. str. 106 - číslovkám. Už jste o nich slyšeli v 5. roč. Důležité bude zapamatovat si druhy číslovek a umět je rozlišit, viz žluté tabulky str. 106 a 107. Podrobnější vysvětlení ke každému druhu je na dalších stranách 108-110. Tomuto učivu se věnujte v pátek a v pondělí. V úterý se zaměřte na psaní tečky za řadovými číslovkami. Poučka je na str. 109. Cv. 1b str. 109 přepište do školního sešitu, ostatní si udělejte ústně.

V televizi beží na 2. programu ČT vysílání pro školy - UčíTelka. Kolem půl dvanácté procvičují žáci 5. roč. češtinu, mohli byste si s nimi zopakovat přídavná jména.

Sloh

Zvládli jste kapitolku popis. Znovu si zopakujte, jak má vypadat správný popis pracovního postupu - viz žlutá tabulka str. 172 v učebnici. Napište mi nějaký váš oblíbený recept. Zašlete mi ho na můj e-mail a já Vám ho oznámkuji. Už se těším na Vaše recepty.

Zdraví M. Fröhlichová

 

26.3. - 1.4. 2020

Opět Vás všechny zdravím. Doufám, že práci do češtiny zvládáte dobře. Posílám Vám proto další úkoly.

Literatura

Ve čtvrtek si v uč. str. 23 a 24 pročtěte kapitolku Humoristická literatura. Do velkého literárního sešitu zpracujte stručné výpisky. V PS str. 51 a 52 si přečtěte ukázky a vyřešte úkoly k textům.

Mluvnice

V pátek si projděte v uč. ČJ str. 102 skloňování zájmen můj, tvůj, svůj a vyřešte cv. 1 str. 102 - ústně. Tabulka Vám pomůže. Pozor na 7. pád - s mými, tvými, svými = mladými !!!

Cv. 2, 3, 4 si udělejte také ústně, ale cv. 5a písemně do školního sešitu.

V pondělí a v úterý určitě tuto kapitolku na zájmena dokončíte, zbývá pouze str. 104. Na str. 105 máte test sami si ho poctivě vyřešte a pak zkontrolujte podle výsledků. Pokud jste někdě udělali chybu, učivo si zopakujte.

Sloh

Ve středu Vás čeká znovu sloh. Doufám, že se Vám podařil popis spolužáka - úkol cv. 5 str. 171. Až se sejdeme ve škole, vše si zkontroluji.

Nyní se seznamte s popisem pracovního postupu, uč. str. 172. Do slohového sešitu si udělejte stručné výpisky ze žluté tabulky a pak si projděte cv. 1, 2, 3 na str. 172 a cv. 4, 5 na str. 173.

 

Ať se Vám viry vyhýbají přeje M. Fröhlichová

 

20.3. - 25.3. 2020
V pátek si dokončete z učebnice Hravá literatura stručné výpisky k tématu Dobrodružná literatura. Přečtěte si ukázky v PS str. 44-50 a vyřešte úkoly k textům. Ve volných chvílích nezapomínejte na čtení knížky, kterou si pak zapíšete do čtenářského deníku.

V pondělí se pusťte opět do mluvnice. Na str. 98 si pozorně pročtěte Skloňování rodových zájmen. Tato tabulka vám pak pomůže při vyplňování cv. 2, 3 na str. 99. Cv. 3 si přepište do sešitu.

V úterý se naučte skloňovat zájmena on, ona, ono. Učivo si procvičte na str. 100 a 101. Cv. 2b opět přepište do sešitu.

Ve středu si v UČ str. 170 pročtěte Popis osoby, vyřešte cv. 1 na str. 170 a cv. 2, 3, 4 na str. 171. Cv. 5 str. 171 udělejte písemně.

Ať se vám daří.

 

16.3. - 19.3. 2020

Milí šesťáci,

protože se nemůžeme scházet ve škole, budu Vám postupně zadávat úkoly, které budete zpracovávat samostatně doma. Až se opět sejdeme, vše si zkontroluji. Věřím, že si s touto prací poradíte zatím sami.

V tomto týdnu si prostudujte v učebnici strany 94 až 97 skloňování zájmen bezrodých (už jste to probírali i v pátem ročníku) a do sešitu napište cvičení 1b na str. 94 a cvičení 2b na str. 95.

Brzy se Vám zase ozvu s další prací.

Zdraví Milena Fröhlichová