Obsah

/Týden od 16. do 20. března

Středa 18.03.

Dokončíme starověkou Indii zápisem do sešitu.

Napiš, co znamenají tyto pojmy:

 • Ahinsa (UČ str.66)
 • Stúpa (UČ str. 66)
 • Sánskrt (UČ str. 66 lišta)
 • Brahmí (UČ str. 66 lišta)
 • Védy (UČ str. 64)
 • Čaturanga (UČ str. 64 lišta)
 • Král Ašóka (UČ str. 67)

Zapiš indické číslice str. 65 lišta.

Pátek 20.03.

Přečti si shrnutí v učebnici na straně 60.

Zhlédni video pod textem.

Týden od 23. do 27. března

Středa 25.03.

Zapište si do sešitu pojmy a vysvětlete podle učebnice:

 • Dvě velké řeky (mapa str. 69) – zapiš názvy
 • Plodiny (str. 70)
 • Hedvábí (str. 71)
 • Papír (str. 71)
 • Čínské písmo (str. 72) a namaluj si alespoň šest znaků
 • Čínská zeď (str. 74)
 • Terakotová armáda (str. 74)
 • Dynastie Čchin (str. 74) – podle nich název Čína

Na internetu vyhledej informace o dalších čínských vynálezech a zapiše je do sešitu (např. střelný prach, porcelán, seismograf, knihtisk).

Pátek 27.03. 

Do konce března vypracuj projekt o Velké čínské zdi. Informace hledej na internetu.

 

Týden od 30. března do 3. dubna

Dobrý den, děti, zdravím vás !

Středa 1. dubna Apríl ! Podívejte  se na historii tohoto dne klikni zde

Prostudujte v  učebnici str. 76-77 a proveďte zápis:

                                        Kočovné národy Asie

 • kočovníci( nomádi ) = pastevci, kteří se přemisťují (kočují), když dobytek vypase rostliny
 • chovají hlavně ovce a koně
 • brilantní jízda na koni
 • výměna produktů se zemědělci a řemeslníky
 • Skytové - oblast dnešní Ukrajiny
 • Hunové - oblast dnešního Mongolska ( proti nim postavena Velká čínská zeď) Klikni zde

Pátek 03.04.

Dnes vás čeká test z tématu Orient (každý z pojmů vysvětli a zašli na moji adresu  stankovazsbreznik@seznam.cz)

 Nezapomeň také poslat projekt   o Velké čínské zdi (napsaný rukou) -termín je do příštího pátku.

                                                                       Test

 • Orientální státy- Egypt, ....................................................(připiš další3)
 • Závlahové zemědělství     
 • Hieroglyfy
 • mumifikace
 • Pyramidy
 • Gíza
 • Champollion
 • Klínové písmo
 • Zikkuraty
 • Bedřich Hrozný
 • Mohendžodáro
 • Kasty
 • Buddha
 • Ahinsa
 • Ašoka
 • Říše středu
 • Nomádi

Týden od 6. dubna do 8. dubna

Středa  08.04.Srdečně vás všechny zdravím  a ještě jednou přeji hezké jarní svátky vám i vašim blízkým.

Děkuji také za zaslané testy a projekty. Dnešní úkol se bude týkat starověkého Řecka.Do sešitů si napište velký nadpis "Starověké Řecko."V učebnici str. 81 je pod mapou 7 otázek, odpovědi celou větou  mi pošlete ( do středy 15.4.) Můžete si prohlédnout i sloup času na str. 80

Zkoukněte video

 nebo prezentaci (zde)                                                         

Týden od 14. dubna do 17.dubna

Středa 14.04.

Všechny vás moc zdravím, doufám, že  jste prožili pěkné svátky jara. Děkuji vám i vašim rodičům za posílání zadaných úkolů.Můžete mi dodatečně posílat i zápisy ze sešitů( Indie, Čína, kočovníci). Budu hodnotit takto: každý zápis - malá1, za 5 jedniček velká 1(váha3) do klasifikace. Zápis musí být upravený, jinak bude třeba malá2,3 4 :-):-)

Dnešní úkol:  podle  učebnice str. 82 - 83  napište  nadpis Helada a Helénové a přikreslete  menší obrázek zbytku řeckého chrámu (vpravo nahoře), dále proveďte zápis podle těchto bodů, které byste  měli  i vysvětlit:

 • Helénové a Hellas
 • Bárbaros
 • 200 malých městských států
 • pollis
 • měst. státy spojovaly:
 • dnešní název pro Řecko
 • hornatý povrch, svahy hor
 • zemědělství- hlavní plodiny
 • chovatelství , pastevectví( která zvířata)
 • keramika
 • obchod
 • rybolov
 • tkalcovství(vlna)
 • uctívání bohyně přírody Démétér ( splň úkoly pod textem - začíná slovy Reliéf nás zavádí .............)

Pátek 17.04.

Učebnice str. 84-85- nadpis bude Zdroje informací o Řecku

 • Starověcí řečtí historikové (vypsat jména)
 • Otec dějepisu - kdo je tak nazván?
 •  Kdo řekl tato slova " je třeba odvádět syny od neslušného mluvení, řeč je totiž stínem činu".
 • Heinrich Schlieman - co objevil?
 • Arthur Evans - co objevil?
 • Opiš řeckou abecedu (str.85 lišta) jak se řekne podle ní "od A až do Z"?
 • Řecké vázy - Kyklopové
 • Z doby starověkého Řecka  pochází tato slova : Evropa,  Atlas, Amazonky - vysvětli je, co původně znamenaly?

Na závěr určitě uspěješ v tomto kvízu (klikni zde)

Napište, jaké bylo skóre.

 

Týden od 20.dubna do24. dubna

Všechny vás zdravím .

Středa 22.04. 
                     

Z učebnice si zapište do sešitů podle těchto bodů:

            EGEJSKÁ KULTURA

             Krétská ( Minójská ) kultura

 • na křižovatce kultur
 • ostrov Kréta
 • palác v Kno'ssu - podrobně popsat
 • zdi zdobené freskami- oblíbená hra - přeskok býka
 • kamarská keramika
 • uctívání bohyně matky a jejího manžela v podobě býka
 • název kultury podle krále Minóa
 • pověst o Minotaurovi 
 • zničení krétské kultury ( výbuch sopky na ostrově Théra a následná vlna tsunami)
 • Achájské kmeny

                Mykénská kultura

 • nové středisko na pevnině - Mykény
 • paláce chráněné mohutnými hradbami
 • Lví brána
 • kyklopské zdivo (pověst)
 • královské hrobky ( poklady, např zlaté masky)
 • obrázkové písmo nerozluštěno

   Zhlédni video zde

Pátek 24.04.

Učebnice str. 88-89

                       Temné období( je málo  informací) nebo také Homérské období)

 • bojovní Dórové
 • osídlování Malé Asie ( města Milétos a Efessos )
 • kontakt s Féničany - lodě, alfabeta- hláskové písmo
 • řecké kmeny ( pod mapkou)
 • básník Homér
 • jeho eposy Ílias a Odyssea
 • eposy jako zdroj informací
 • pojmy Trójský kůň, Achilova pata
 • objevení Tróje - archeolog Schlieman - kopal v místech, která popisoval Homér

 

Týden od 27.dubnan do 30. dubna 

Zdravím všechny šesťáky  - někteří se dosud neozvali  :-( 

Středa 29.04.

                                           Archaické období a  velká řecká kolonizace (str.90-91)

 • doba vzniku polis, což je městský stát tvořený zemědělci, ř...... a o.............
 • také doba velké řecké kolonizace, což je   období zakládání nových osad( kolonií)  ve S.......... a  Č............. moři
 • podívej se na mapku str. 90 a napiš alespoň 10  názvů osad (černé tečky) například Massaliá(dnes Marseille  ve Francii)nebo osada Byzantion (dnešní Istanbul v Turecku).............
 • kdy kolonizace probíhala? ( pod mapkou)
 • kolonizace probíhala z těchto důvodů: 1. prodej výrobků, 2. získávání zemědělské půdy, 3. přelidněnost metropolí (mateřských měst)
 • nakresli řeckou loď (str. 90)
 • kterým osadám se říkalo Velké Řecko (str. 90 dole)
 • vliv Řeků a jejich kultury  se   následkem kolonizace rozšířil na celé Středomoří
 • s plavbami do neznámých končin  bylo spojeno věštění, jak úspěšná bude výprava                                                                                   - kde byla slavná věštírna ( str. 91)                                                                                                                                                              - kterému bohu byla zasvěcena                                                                                                                                                                   - mladým dívkám, které věštily se říkalo .....                                                                                                                                              - proč drží v ruce vavřínovou větvičku 
 • na závěr zjisti význam  pojmu : amfora (str 90 uprostřed) 
 • o věštírně v Delfách se dozvíš zde a o kolonizaci i dalším období zde   

 

Týden od 4.května do 7. května

Středa 06.05.

 Učebnice str. 92 - 93                        Starověká Sparta

 • řecký kmen -  Dórové obsadili území zvané  Lakónie​​​​
 • založili zde vojenský městský stát Spartu
 • pak ovládli sousední území, z obyvatelstva učinili otroky - tzv. h.........., kteří pracovali hlavně v z..........
 • Jak je  Sparťané udržovali v poslušnosti?
 • Sparťané byli dobří v boji na pevnině ale na moři měli pomalé lodě
 • základem vojska byli těžkooděnci neboli h..........
 • zjisti na internetu , co byla tzv. falanga
 • veškerý čas věnovali Sparťané vojenství 
 •  výchova chlapců - zapiš si hlavní zásady(úryvek s. 93 nahoře  a ještě na liště)
 • výchova dívek.........
 • víš co znamená tzv. "spartská výchova"?
 • lakónická odpověď - str.92 - lišta
 • specializací na boj se ve Spartě příliš  nerozvinul o.........., řemesla, stavitelství  i duchovní kultura jako například v Athénách 
 • nakresli hoplitu podle str. 92

Zhlédni tato video v anličtině zde ( bude dobré i do AJ :-), zajímavé je srovnání Sparty a Athén zde a pěkná prezentace zde

 

Týden od 11. května  do 15. května

Středa13.05.

Učebnice  str. 94 - 95           Starověké Athény

 • řecký kmen Achájové - obsadili poloostrov Attika
 • založili zde městský stát Athény
 • svobodné obyvatelstvo rozděleno na 3 skupiny :  urození,  r.......,  ř.........
 • v čele státu 9 archontů ( vládců)- napiš jejich funkce
 • problémem se stalo " dlužní otroctví" - z textu str. 95 zjisti, proč se rolníci zadlužili
 • hrozil ozbrojený střet mezi obyvateli Athén
 • archont SOLÓN  změnil zákony- zrušil..........a vykoupil ...........
 • zavedl také lidový sněm -všichni svobodní muži starší........let mohli hlasovat
 • v Řecku se začal rodit systém zvaný DEMOKRACIE (démos=lid, krató=vládnout------vláda lidu)
 • v reformách pokračoval K............., který posílil moc lidového sněmu

na  str. 94 - obrázek uprostřed vpravo - zjisti, co je Akropolis a co zde bylo

na str. 95 - na liště- zjisti, proč se athénským mincím říkalo "sovy", na které minci se dnes sova vyskytuje?

Pátek 15.05.

Učebnice str. 98-99   (učivo na str. 96-97 připojíme k Řecké kultuře)

                                                 Řecko - perské války

 • velká  perská superříše- území od Indie k Egyptu a Malé Asii ( král Dareios a pak Xerxes)
 • příčina válek- perská rozpínavost
 • záminka k válce: řecké osady v Malé Asii ( např. Milétos) povstaly proti Peršanům, Řekové jim pomáhali a proto Peršané zaútočili na celé Ř.......
 • perská armáda byla co do počtu........
 • řecké městské státy se ale  dokázaly proti nepříteli ........    
 • podívej se na mapu str. 98 uprostřed a zapiš odpovědi na  tyto otázky: 
 • který král vedl Peršany v roce 490?
 • jaká slavná bitva byla roku 490?
 • kdo zvítězil?
 • Jak souvisí tato bitva s tzv. maratónským během?
 • jak dlouhá je přesně jeho trasa?(lišta)
 • kdo vedl Peršany v roce 480?
 • použil stejnou cestu jako jeho otec?
 • vyhledej místa bitev
 • silný nepřítel Řeky  dočasně sjednotil
 • vítězstvím nad Peršany  ovládli Řekové o.....cesty a získali i o..........y
 • ale Athény se začaly chovat nadřazeně a vytvořily A.....n......ř........

                                                       Periklova doba - rozkvět Athén

 • významný politik PERIKLÉS zavedl  další demokratická opatření
 • jeho poradkyní byla manželka A........
 • úředníci byli placeni za práci ( uředníky mohli  tedy být i nemajetní )
 • vyplácel sociální dávky.............
 • platil občanům, kteří pracovali na stavbách v Athénách
 • přestavěl chrámy.........
 • opevnil cestu z.....do........
 • občané dostávali zdarma vstupenky do.......(lišta)
 • řecká demokracie se ovšem nevztahovala na  o.......
 • zámožná rodina vlastnila....... otroky
 • filosof Aristoteles řekl:"nejlepším druhem vlastnictví a nejdokonalejší ze všech nástrojů je........."
 • zde vidíme meze řecké demokracie, nebyla pro všechny
 • Řekové rozlišovali věci " mlčící, bučící a mluvící  " = věci, dobytek a otroci (otrok byl věc)

                                                        Peloponéská válka

 • rozpory mezi Athénami a Spartou narůstaly
 • Řekové na sebe zaútočili navzájem (taková bratrovražedná  válka se nazývá o.............)
 • Sparťané se dokonce spojili s P.........
 • nakonec zvítězila S.......
 • i Sparta  však byla  oslabena 
 • podle přísloví " když se dva perou, třetí se směje ", využilo  oslabení Řecka království ležící severně - Makedonie 

Tato videa vám  pomůžou klikni zde-řecko.perské války     klikni zde-Peloponéská válka

můžete si také zkusit tento krátký  test zde   a  další test zde      Napište, jak jste v testech  uspěli :-)

 

Týden od 18. května do 22. května 

Středa 20.05.

 

 Učebnice str. 97,100 - 103 ,109                               Řecká kultura  ( základ evropské kultury )

 

 • stavitelství -nejdůležitější prvek byly s........., podle tvaru hlavice sloupu  rozlišujeme stavební slohy
 • dórský, i..........., k...........
 • nakresli ke každému typu  obrázek hlavice  ( najdeš na str. 97 uprostřed)
 • zjisti z jakých částí se sloup skládá a napiš tyto  názvy ke sloupu ( najdeš pod obrázkem sloupů)
 • vysvětli názvy kúros a koré  (str. 97 nahoře)
 •  z jakého materiálu byly sochy, byly zdobené barvou?
 • napiš jméno slavného řeckého sochaře ( str. 101), co vytvořil ?
 • na internetu zjisti, kdo vytvořil sochu diskobola (socha na obalu učebnice )
 • divadlo - bylo pod otevřeným nebem (tzv. amfiteátr )
 • hrály se komedie a tragedie
 • nejlépe dochované je v E.......  ( do velkých se vešlo až .....tisíc lidí
 • všechny role hráli pouze m.......( herci měli masky, podle kterých byla poznat ženská nebo mužská role )
 • divadlo vzniklo asi ze slavností boha  D  ........ ( bůh vína  a ochránce divadel. umění )
 • nejznámější tvůrci divadelních her byli :Aischilos, Sofokles a Euripidés
 •  řečtí filosofové - zkoumali nejobecnější zákonitosti
 • Sókratés - rčení " vím, že nic nevím" - dopiš další informace
 • Démokritos - .........
 • Aristoteles - učitel  Alexandra Makedonského...........
 • řečtí učenci - vědecky zkoumali svět (str. 109 )
 • Archimédés -známý výrok "heuréka" =.........., který zvolal, když.........
 • Eratosthenés - .........
 • Hippokratés - ......... Dnes lékaři skládají tzv. "Hippokratovu přísahu ", ..........
 • olympijské hry -  v Řecku kladen důraz na spojení krásy ducha  a těla (kalokagátia )
 • hry vznikly v8. století př. n. l. , nejvýznamější se konaly v O.....na počest boha D......     (str. 103)
 • v době her vyhlášen posvátný .........., trvaly......dní
 • nejlepší atleti soutěžili v pentathlonu =.............(str. 103 -nad shrnutím)
 • vítěz byl odměněn..........
 • héraia = ..........
 • novodobé olympijské hry se konaly poprvé v roce ...... zásluhou ......(str.103 - lišta)

Pátek 22.05.

Napište si seznam řeckých bohů : pomůže vám tento odkaz ( seznam je až téměř na konci textu )

Zeus ( 2. pád bez Dia ) - nejvyšší bůh

Poseidon - ............

Hádes - .........

 

Týden od 25.května do 29. května

Středa 27. 05.

Učebnice 104 - 107                                         Alexandr Makedonský ( Veliký)

 • Makedonie porazila Řecko oslabené občanskou válkou
 • král Filip II. navrhl zahájit všeřeckou válku proti............, avšak na svatbě dcery byl.........
 • nastoupil jeho  dvacetiletý syn Alexandr, kterého učil řecký filosof A........
 • zničil řecké město T......, které proti němu povstalo
 • napiš několik vlastností Alexandra (str. 104 dole)
 • zahájil velkou válečnou výpravu proti P.......v roce...... a zvítězil nad perským králem D........
 • podle mapy str.105  odpověz celou větou
 • kdy a kde porazil perského krále Dareia
 • jaké město založil v Egyptě
 • po které bitvě byl provolán králem Asie
 • které další město pak dobyl
 • podle koho pojmenoval město Bukefala
 • další město ....... pojmenoval podle bohyně Niké, která je bohyní........ ( viz internet)
 • která řeka se stala východní hranicí jeho tažení
 • kterého krále porazil v Indii
 • proč jeho tažení dál nepokračovalo
 • roku 323 -........

                                                                               Helénistické státy

 •  Alexandrovu říši si rozdělili jeho velitelé ( tzv. diadochové)
 • vznikly 3 helénistické státy-  pojmenované podle vojevůdců Pt......., S.........., A...........( viz pod mapou)
 • na všech územích se rozšířila řecká kultura
 • Ptolemaiovci vládli v Egyptě, poslední královnou z této dynastie byla K........
 • Řecko i Makedonii nakonec ovládli Římané, ale  tito převzali řeckou kulturu

Napiš si velkými písmeny STAROVĚKÝ ŘÍM a splń úkoly pod mapou  strana 111 (celou větou)

Zhlédněte prezentaci o Alexandru Makedonském 

  Pátek 29.05.

Učebnice str. 112 -118                                           Založení Říma - období královské

 • str. 110 -podle pověst byl Řím založen 21. dubna  roku...... bratry........Vědci se však  domnívají, že vznikl o..... let dříve ,  byl založen  E.....a že zde vládli etrusští králové.
 • Římané Etrusky nenáviděli a dějiny si "trochu" upravili a zatajili úlohu Etrusků ve svých dějinách :-)
 • tak si vytvořili umělý mýtus  a trochu  okopírovali řecké báje
 • str. 117 - za praotce římského národa považovali hrdinu  Aenea, který se účastnil Trójské války  a Romulus a Remus byli jeho potomky
 • str. 116 - nahoře - přečti si pověst o Romulovi a Removi a zapiš hlavní myšlenku
 • vlčice se stala symbolem města Řím ( Roma)
 • str. 112 - z jakého latinského slova  je název Itálie
 • str 112 -jazykem Římanů byla ......, dnes je to mrtvý jazyk, ale používá se v odborných výrazech - např. v  lékařství
 • podle mapky str. 113  napiš názvy kmenů, které osídlovaly Itálii
 • jazyk Etrusků nabyl dosud rozluštěn
 • přírodní bohatství Itálie ve starověku : lesy, stavební kámen, mramor, hrnčířská hlína                                             

            Zhlédněte video zde  ( o Romulovi a Removi )  zde  ( o založení Říma )  a    zde  ( Řím  královstvím)            

 

     Týden od 1.června do 5.června

Středa 03.06.

 

Učebnice str. 118                       Boj o Apeninský poloostrov

 • Galové (Keltové)dobyli a zapálili Řím, nepodařilo se jim dobýt pevnost Kapitol (zjisti proč)
 • Římané odolali náporu Galů
 • začali dobývat území kolem Říma , kde byla řecká města (Velké Řecko) - řecký král Pyrrhos sice Římany porazil, ale ze cenu velkých ztrát ( tzv. Pyrrhovo v...........) a ovládli celý Apeninský poloostrov
 • s poraženými nejednali stejně, těm, kteří byli ochotni ke smíru  dali určité výhody, kdo se choval nepřátelsky, tomu byla odebrána půda (podle hesla " Rozděl a panuj "-Divide et impera)
 • Římané na svém území začali  budovat vojenské kolonie, pevnosti, silnice a armádu

 Učebnice str.120                             Období  republiky

 • po vyhnání etruských králů se vláda stala věcí lidu- věc veřejná = res publica (republika) -  vytvořen lidový sněm
 • urození občané -patriciové - měli výsady
 • neurození (rolníci a ř.......) - plebejové byli nespokojeni a vymohli si zástupce - tribuny lidu, kteří  měli právo veta -zakazuji
 • nejdůležitější úlohu měl senát - rada starších
 • nejyššími úředníky byli dva k............, které zvolil lidový sněm
 • v době nebezpečí byl zvolen jeden diktátor, který měl neomezenou moc , ale jen 6 měsíců

Pátek 05.06.

Učebnice str. 122                                Boj o Středomoří

 • Kartágo - fénická osada (další info napište podle otázek u mapky str. 122 uprostřed )
 • Punské války  - info napište podle otázek vedle mapky str. 122 dole 
 • po zničení Kartága Řím ovládl celé Středomoří - viz mapka str. 123
 • obsazená území - provincie - považovali Římané za svůj majetek, byl pro ně zdrojem levných surovin, zemědělské půdy , otroků atd.
 • odpověz na otázky vedle mapky   
 • počet provincií narůstal
 • v poslušnosti je mohla udržet jen velká armáda
 • vojáci byli za službu placeni ( odměna placena v mincích, které se nazývají solidus), proto se placeným vojákům začalo říkat soldato = žoldnéři( anglicky - voják - soldier/souldžr/ ) 
 • rostl také počet otroků, - přiváženi z provincií - pracovali na polích, v dolech,v dílnách, na stavbách silnic
 • někteří byli gladiátory -zápasili mezi sebou na život a na smrt v arénách pro pobavení Římanů (gladius= meč)
 • gladiátorem se stal také Spartakus - utečenec z řím. vojska  -byl v gladiátorské škole v Capui
 • vedl největší starověké povstání otroků (roku 73-71 př.n.l.) 
 •  info k povstání napiš podle otázek u mapky str. 126 dole
 • otroci byli nakonec poraženi vojevůdcem ........, Spartakus padl a 6000 otroků ukřižováno u cesty Via Appia - z Capui do Říma                Zhlédněte info o Spartakovi zde     
 • Zašlete zápisy z 3.6 a 5.6. do středy 10. června

týden od 8. června do 12. června 

Středa 10.06.

Učebnice str. 127                          Krize a pád  římské republiky

 • I. triumvirát = tajná dohoda tří mužů s cílem získat vládu v římské říši
 • tvořili ho ....... viz jména pod  bustami 3 mužů str. 127
 • z nich se nakonec stal nejvýznamnějším  Gaius Julius Caesar
 • stála za ním armáda, se kterou překročil hraniční říčku R......( což bylo znakem nepřátelství)
 • k tomuto  Caesarovu rozhodnutí se vztahuje věta " Alea iakta est " = kostky jsou vrženy = dnes toto rčení má význam,-zásadní rozhodnutí,které nelze změnit .
 • Caesar ovládl celou Itálii a stal se diktátorem
 • nakonec Caesara v senátě  zavraždili spiklenci - odpůrci diktatury  roku 44 př.n.l.
 • po jeho smrti byl vytvořen  II. triumvirát - A........, L...... O.........
 • nakonec zvítězil Oktaviánus - Caesarův adoptivní syn- začal se nazývat Augustus ( vznešený )
 • používal titul imperator = vládce s nejvyšší mocí v říši ( imperium)
 • v celé říši vyhlásil mír (pax Romana)dobře vycvičená armáda chránila hranice ( vojáci po 20 leté službě dostali pozemky nebo peníze na stáří).
 • za vlády císaře Augusta se podle starých spisů narodil Ježíš, který hlásal rovnost lidí a byl jako buřič ukřižován
 • jeho stoupenci - křesťané- se tajně scházeli v podzemních  katakombách, byli pronásledováni

           str. 130                                                  Další římští císaři

 • Tiberius - krutý, popravy 
 • Vespasianus - vyhlašoval mnoho daní
 • Titus - vzdělaný , štědrý k lidu, za jeho vlády výbuch sopky Vesuv, která pohřbila Pompeje a Herkulaneum
 • Traianus - dobyl území Dácie ( dnešní Rumunsko)
 • Hadrianus  -v Británii dal vybudovat pohraniční val
 • Marcus Aurelius - vzdělaný, filosof, choval se dobře k poddaným 
 • Nero - dal zapálit Řím
 • Constantinus - za jeho vlády se stalo křesťanství uznávaným náboženstvím, vybudoval nové sídlo - Konstantinopolis          ( bývalá řecká osada Byzantion, Slované je nazývali Cařihrad a po dobytí Turky se dnes jmenuje Istanbul

             str. 136                                                 Úpadek římské říše

 • nespokojení obyvatelé provincií a útoky barbarských kmenů oslabovaly římskou říši
 • Římané budovali pohraniční opevnění -  limes Romanus ( na našem území u Mušovského jezera se nacházel velký římský lazaret)
 • když do Evropy vpadli Hunové, tak se říše roku 395 n.l. rozdělila na východní a západní
 • západní podlehla barbarským Vizigótům - náčelník Odoaker sesadil posledního římského císaře Romula Augustula a prohlásil se za krále Itálie roku 476 n.l.Řím pak byl ještě vypleněn kmenem Vandalů
 • východní část se přizpůsobila a jako Byzantská říře trvala do roku 1453, kda byla dobyta Turky

Pátek 12.06.

                                                     Římská kultura

Zapište si jména římských bohů a zde najdete jejich funkci:

Jupiter .................... , Juno......................., Neptun.......................Pluto...........................Mars............................Apollo...........................

Aurora................................Bakchus...........................Diana...................................Eskulap...............................Faun...........................

Fortuna............................Amor..........................Luno.................................Merkur............................Saturn................................

Uran..........................Viktoria........................ .... Vulcanus

Římská kultura byla nejvíc ovlivněna kulturou řeckou a etruskou.Římané tento základ dále rozvíjeli a šířili  v provinciích

Podle učebnise str. 132 - 5 vysvětli tyto pojmy

 • Maecenas
 • Forum Romanum (obrázek)
 • Colosseum ( obr.)
 • Caracallovy  lázně
 • římské provincie ( napiš 10 názvů podle mapky str. 1234)
 • akvadukt ( obr. str. 135)
 • antika (str. 138 nahoře)
 • gymnasium (str. 139 - lišta)
 • rétorika ( str. 128 uprostřed)
 • legie  -  info hledej zde 
 • Vergilius  - slavný básník - napsal hrdinský epos Aeneis
 • Ovidius- slavný básník
 • Platón -  filozof
 • Cicero - slavný řečník

ANTIKA JE ZDROJEM INSPIRACE DODNES. V historii byla mnohokrát napodobována ( románský sloh, renesance, novorenesance...)

 

Týden od 15. června do 17. června

Středa  17. 06.

 Vyzkoušejte si na závěr svoje znalosti na těchto zábavných testech a hrách:

zde    . Řím         zde   - Řím             zde     Řecko         zde   Řecko