ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

 

Dějepis

Odkazy na schůzky v Teams:

Pondělí: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Středa: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Středa 19.5.

On-line hodina bude v 10:20 na Teams

 • podle učebnice strana 116 - 119 vyplňte PS strana 51 - 52
 • seznámíme se s prameny k poznání dějin Říma - letopisy, historikové (Tacitus, Caesar)
 • založení Říma - pověst o Romulovi a Removi
 • Etruskové
 • zhlédněte video o počátcích Říma  a záhadných Etruscích

 

Pondělí 17.5.

On-line hodina bude v 11:15 na Teams

 • podle učebnice strana 112 - 113 vyplňte PS strana 50
 • začínáme starověký Řím - seznámíme se s mapou Apeninského poloostrova  v učebnici strana 111
 • kmeny, které osídlovali Itálii - Italikové, Latinové, Ligurové, Etruskové
 • jazyk Římanů - latina
 • použití latiny v dnešní době

 

 

Středa 5.5.

On-line hodina bude v10:25 na Teams

 • podle učebnice strana 104 -107 vyplníme PS strana 47-48 -zašlete do pátku
 • řekneme si o Makedonii, která využila oslabených řeckých států a ovládla celé Řecko
 • vláda Filipa II. - podmanění Řecka
 • Alexandr Makedonský  (Veliký) - tažení proti Persii
 • prohlédneme si mapku v učebnici na straně 105 a celé Alexandrovo tažení si popíšeme
 • po Alexandrově smrti si říši rozdělili 3 nejsilnější velitelé vojska
 • podle mapky strana106 zjistíme rozlohu těchto 3 tzv. "helénistických států"
 •  ve všech těchto státech se šířila řecká kultura

   zhlédněte krátké  video o Alexandrovi

 

Pondělí 3.5.

On-line hodina bude v 11.15 na Teams

 • podle učebnice strana 100 - 103 vyplníme PS strana 45-46 - zašlete do pátku
 • řekneme si o řecké vzdělanosti  
 • řecké drama  - jeho vznik a drama v amfiteátrech
 • řečtí filosofové-  Sókratés, Demokritos, Aristoteles
 • olympijské hry - vznik, průběh her v Olympii

   Zhlédněte video o řeckých olympijských hrách

 

 

Středa 28.4.

On-line hodina bude v 10:20 na Teams

 • podle učebnice strana 96 - 99 vyplníme v PS stranu 43 - 44
 • řecká architektura - hlavním znakem jsou sloupy -podle způsobu zdobení hlavice rozlišujeme : dórský sloh, jónský sloh a korintský sloh
 • řecko - perské války - příčina, průběh a výsledek
 • vysvětlení názvu "maratónský běh"
 • vládce Periklés, jeho opatření ve prospěch lidí, stavební aktivita
 • Peloponéská válka - bratrovražedný boj, který Řeky oslabil
 • zhlédněte zajímavé  video k řecko-perským válkám 

Pondělí 26.4.

On-line hodina bude v 11:15 na Teams

 • vyplňte v pracovním sešitě stranu 42 podle učebnice strana 94 - 95 - pošlete do pátku
 • řekneme si o další významné polis v Řecku - byly to  Athény na  poloostrově Attika
 • vrch Akropolis nad Athénami - chrámové stavby - Parthenón
 • vláda urozených - 9 archontů
 • Solónovy reformy - zrušení dlužního otroctví,  rozdělení obyvatel podle výnosu obilí na 4 skupiny, občané starší 20let mohli hlasovat na lidovém sněmu - položen základ demokracie ( démos-lid, kratós - vláda)
 • Kleisthenovy reformy - rozdělení lidí do 10 skupin (fýl)
 • ostrakismus
 • athénské mince zvané "sovy"
 • pro zájemce o téma - Sparta a Athény - je zde hodně zajímavých informací navíc

 

Středa 21.4.

On-line hodina bude v 10:20 na Teams

 • vyplňte v prac. sešitě stranu 41 - Sparta podle učebnice strana 92 - 93 - pošlete do pátku
 • řekneme si o vojenském středisku  Spartě, kde se usadili bojovní Dórové
 • jak ovládli sousední Messénii a z obyvatel udělali otroky
 • aby podmaněné území udrželi v poslušnosti, vypovídali jim každoročně válku
 • řekneme si, co byla "spartská výchova"
 • kdo byli hoplité
 • co je "lakónská odpověď"
 • co je "vrátit se se štítem nebo na štítě"

 

Pondělí 19.4.

On-line hodina bude v 11:15 na Teams

Dnes bude test - Čína a část Řecka (po kolonizaci - strana 91 v učebnici) V 11:15 hodin bude test aktivován. Postup už znáte z minulých testů - můžete si ho vytisknout a psát do něj nebo si k číslu otázky napsat  správné odpovědi  do sešitu zezadu. Vypracovaný test mi pošlete do 12:10 hodin. Po dobu testu budeme ve spojení přes Teams.

                              TEST -ČÍNA, ŘECKO (aktivace v 11:15)         PDF        

 

 

Středa 14.4.

On-line hodina bude v 10:25 na Teams

 • dnes budeme opakovat učivo a v pondělí si napíšeme test
 • opakování bude zahrnovat starověkou Čínu a část Řecka (co jsme dosud probrali)
 • rozhodně si nenechte hodinu ujít, protože budete mít představu , co si ještě zopakovat, kde to najdete a co je z učiva to podstatné
 • test v pondělí budeme psát obvyklým způsobem, to znamená, že test se objeví v 11:15, celou hodinu budete mít možnost se zeptat přes Teams.Pak pošlete do určeného limitu.
 • vše bude upřesněno v příští hodině a také dnes
 • doufám, že si všichni test napíší 
 • upozornění: někteří mají dosti velké nedostatky v posílání úkolů - každý sám víte, jak úkoly plníte -naštěstí se to týká jen několika žáků. Zkuste to napravit, brzy budu uzavírat čtvrtletí a nesplněné úkoly budou ovlivňovat klasifikaci.

 

Pondělí 12.4.

On-line hodina bude v 11:15 na Teams

 • vyplňte strany 39-40 v PS podle učebnice strana 88 - 91
 • vrátíme se ještě k řeckým eposům Illias a Odyssea a hrdinům Trójské války
 • Dórové byli poslední přistěhovalý kmen - způsobili zánik Mykén
 • Řekové začali zakládat osady jinde než v Řecku - např. v Malé Asii  (MALÁ ŘECKÁ KOLONIZACE), seznámili se s Féničany a převzali od nich znalosti - stavbu lodí a alfabetu
 • VELKÁ ŘECKÁ KOLONIZACE - Řekové se dostali  do vzdálených oblastí Středomoří a všude zakládali osady - z nich vznikla i některá velká evropská města (Istanbul v Turecku, Marseille ve Francii, Oděssa v Rusku,Neapol v Itálii. 
 • proto jsme obě řecké kolonizace  v dnešní hodině spojili
 • zjistíte také důležitost věštírny v Delfách- věštění před plavbou byla důležitá součást námořní akce
 • Kdo si chce zopakovat téma , tak se podívá  na Velkou řeckou kolonizaci

 

Středa 7.4.

On-line hodina bude v 10:25 na Teams

 • vyplňte v PS stranu 38 podle učebnice strana 86-87
 • seznámíme se s krétsko - mykénskou kulturou
 • podíváme se, jak vypadal palác v Knóssu, proč se krétské kultuře říká mínójská, o Mínótaurovi jsme už zčásti mluvili, dozvíte se o přírodní katasrofě na ostrově Théra, která vedla k zániku krétské kultury a naopak k vzestupu Mykén
 • zde se můžete podívat na palác v Knóssu - byl zčásti dostavěn a dotvořen podle svého objevitele anglického archeologa doktora Evanse
 • a zde je pro zájemce prezentace k Mykénám

 

Středa 31.3.

On-line  hodina bude v 10:25 na Teams

Pěkné svátky jara!

 • vyplňte v PS stranu 37 ( viz učebnice str. 84-85) - pošlete do pátku
 • budeme se zabývat historickými prameny - jsou důležité pro poznání starověkého Řecka
 • seznámíme se s historiky ve starověkém Řecku (např. Herodotos - otec historie)
 • amatérský archeolog Heinrich Schliemann uvěřil Homérovi a  vykopal Tróju, objevil i  Mýkény
 • Arthur Evans vedl vykopávky na Krétě
 • mnoho současných názvů a slov má spojitost se starověkým Řeckem (Evropa, Atlas, Amazonka, písmena řecké abecedy - alfabety)
 • zájemci mohou  zhlédnout  video o objevení Tróje  (15 minut)

Pondělí 29.3.

On-line hodina  bude v 11:15 na Teams

 • seznámíme se s názvy Helada a Helénové - jak sami sebe Řekové nazývali
 • Řecko tvořilo asi 200 malých států (městský stát neboli polis)
 • seznámíme se s řeckými bohy
 • vyplníte v prac. sešitě stranu 36
 • podle tohoto zdroje si zapíšete do velkého sešitu  názvy hlavních řeckých bohů a jejich působnost ( např. Zeus, 2. pád Dia - nejvyšší bůh)
 • dále zjistíte a zapíšete kde sídlili, co jedli a pili
 • PS str. 36 i se zápisem bohů pošlete do pátku

 

Středa 24.3.

On-line hodina bude v10:25 na Teams

 • nejprve si prohlédneme mapu starověkého Řecka v učebnici strana 81
 • seznámíme se s názvy : Balkánský poloostrov, Peloponés, Kréta, ostrovy v Egejském moři, pobřeží Malé Asie, Olymp, Olympia
 •  zhlédněte video o starověkém Řecku I.díl - pouze 10 minut - Homér, Illias a Odyssea, Athény a Sparta 
 • pracovní sešit nebudeme zatím  vyplňovat, ale do velkého sešitu si napíšete nadpis  "Řecká amfora" ,  nakreslíte si ji a vyzdobíte podle sebe. Jak vypadá amfora zjistíte zde
 • měla by být velká na výšku alespoň 15 - 20 cm ( žádné miniaturní prťavé vázičky:-)
 • všechny amfory  mně pošlete  do pátku - budu známkovat (už se těším na 30 amfor:-)

 

Pondělí 22.3.

On-line hodina bude v11:15 na Teams

 • dozvíte se o kočovných národech Asie - učebnice str. 76-7
 • způsob života kočovníků( jiný výraz je nomádi)
 • pastevectví, jízda na koni, nájezdy na zemědělské oblasti
 • Skytové, Hunové
 • samostatně si vyplníte PS strana 35 - společně zkontrolujeme - pošlete do pátku

 

Středa 17.3.

On-line hodina bude v 10:25 na Skype

 • ve středu nebudou dostupné stránky školy
 • dokončíme Čínu
 • řekneme si o říši Šang, Čchin, o filosofu Konfuciovi, o terakotové armádě
 • podle strany 74-5 v učebnici vyplníte pracovní sešit str. 34 -v hodině zkontrolujeme -  a pošlete do pátku

 

Pondělí 15.3.

On-line hodina bude v 11:15 na Teams

 • dnes budeme objevovat tajemství čínského písma, které je nejdéle používaným písmem na světě a také nejobtížnějším
 • běžně se Číňané učí 2000 znaků až do své dospělosti
 • písmo je sice složité, ale je celonárodním pojítkem
 • řekneme si rovněž, co je kaligrafie
 • podle učebnice strana 72 - 73 vyplníte pracovní sešit - strana 33 - společně zkontrolujeme
 • ofocenou str. 33 mi pošlete do pátku
 • zájemci si mohou prohloubit znalosti zde

 

 

 

Středa 10.3.

On-line hodina bude v 10:20 na Teams

 • prohlédneme si mapu Číny na str. 69 v učebnici
 • seznámíte se s velkými čínskými řekami : Chuang-che  a Jang-c'-t'iang a závlahovým zemědělstvím
 • tradiční čínské plodiny - rýže, proso  a čaj
 • čínské vynálezy - hedvábí a papír, kompas, střelný prach, seismograf, porcelán
 • čínské mince
 • podle učebnice str. 70-71 vyplníme pracovní sešit na str. 32 - pošlete do pátku
 • zájemci o téma mohou zhlédnout toto  video

 

Pondělí 8.3.

Jak bylo domluveno v minulé hodině, budeme psát test na téma Féničané, Izrael a Indie.V 11:15  zde bude aktivován test.Otevřete ho a do velkého sešitu vzadu napište  název testu a číslo otázky s odpovědí. Můžete si test vytisknout a odpovědi tam rukou dopsat. Pak ofotíte a do 12:10 mi ho pošlete. Během hodiny budeme na Skype.V testu jsou ke konci bonusové otázky, které nemusíte vypracovat. Když je správně doplníte, budete mít body navíc a snížíte si počet chyb.

                                    TEST - FÉNICIE, IZRAEL, INDIE (13.37 kB)

 

Středa 3.3.

On-line hodina bude v 10:20 hodin  na Teams 

Budeme se věnovat opakování na test - opakovat budeme podle PS a učebnice - jsou to témata - Kanaán - to je Fénicie a Izrael a pak také Indii. Test proběhne v pondělí stejnou formou jako Mezopotámie. Podrobnosti budou uvedeny v příští hodině.

Pro zájemce je zde prezentace k tématu Kanaán  - vyhledejte odkaz na  starověké státy Předního východu  - prezentace                 ( navíc je tam zmínka o Chetitech)

 

Pondělí  1.3.

On-line hodina bude v 11:15 hodin  na Teams

 • budeme pracovat s učebnicí str. 66-67
 • seznámíme se s Buddhou a jeho učením, s králem Ašókouhinduismem, zjistíte, co je sánskrt, stúpa a bráhmí
 • v PS  vyplníte str 31, společně zkontrolujeme
 • ve středu se budeme věnovat opakování ( Kanaán a Indie) na pondělní test
 •  zhlédněte video - pokračování minulého dílu

 

Středa 24.2.

On-line hodina bude v 10:20 hodin na Skype

 •  budeme pracovat podle učebnice str. 64-5
 • seznámíme se s nejstaršími obyvateli Indie - byli to Árjové, s rozdělením obyvatel do kast, sbírkami textů - Védami
 • podíváme se na velký indický vynález - číslice1-9 a 0, srovnáme s dnešními
 • zjistíte,co je čaturanga -možná ji někdo umíte hrát
 • na str. 61 - informace o bavlně a kari - typické pro tuto oblast
 • vypracujete v pracovním sešitě stranu 30, ve škole zkontrolujeme
 •  zašlete  mně  str. 30  v PS na e-mail do konce týdne
 • příští týden dokončíme Indii  a ve středu zopakujeme Kanaán a Indii - takže pak bude test -pravděpodobně 8.3.
 • pro zájemce o téma  je zde  toto video ( 10 minut)

 

Pondělí  22.2.

On-line hodina bude v 11:15 na Skype

 • podle učebnice  str. 62-3 vypracujte stranu 29 v pracovním sešitě
 • budeme také pracovat s mapou v učebnici strana 61
 • seznámíte se se starověkou Indií ( Bháratavarša - země Bharatovců - to je jazykolam,že)
 • poznámka  ! - test Mezopotámie  nepsala Nikol H,Lucie O,Bára P, Sára T - test si napište a pošlete dodatečně,. Nebudu ho známkovat, ale budete mít alespoň splněný úkol. Také mi napište důvod, proč jste test nemohly psát. 

 

Středa 17.2.

On-line hodina bude v 10:20 hodin na Skype

 • podle učebnice str. 58-9 vypracujete stranu 28 v pracovním sešitě
 • budeme pracovat opět s mapou na straně 51 v učebnici
 • povíme si o  oblasti, která se jmenovala Kanaán, kde žili Féničané a Izraelité

 

Pondělí 15.2.

Dnes si napíšeme test na téma Mezopotámie.V 11:15 se zde  objeví  dokument s testem.Otevřete ho a do velkého sešitu napíšete číslo otázky a odpověď. Pak ofotíte a test mi do 12:00 hodin pošlete . Můžete si také test vytisknout a do něj psát.Před hodinou se spojíme přes Skype.

STAROVĚKÁ MEZOPOTÁMIE - test

Středa  10.2.

On-line hodina bude v 10:20 hodin na Skype

 • budeme opakovat Mezopotámii, je to příprava na test, který  si napíšete v pondělí. Proběhne  stejným způsobem jako Egypt.Test se objeví v programu dějepisu v pondělí v 11:15.

 

Pondělí  8.2.

On-line hodina bude v 11:15 hodin na Skype

 • kontrola PS strana 26
 • podle učebnice strana 56 -57 vypracujete stranu 27 v PS, zkontrolujeme na konci hodiny
 • podívejte se  do muzea Bedřicha Hrozného, který rozluštil klínové písmo Chetitů. Zapište si 10 důležitých informací o něm. Můžete také čerpat z informací zde
 • zašlete na e-mail do pátku

 

Středa 26.1.,

 • dnes nebude on-line hodina
 • podle učebnice str.54-5 vypracujete stranu 26 v PS. Kontrolu uděláme v další hodině po prázdninách.
 • prohlédnete si Řeku času v učebnici str. 50 
 • zhlédněte prezentaci 

 

 Pondělí 25.1.

On-line hodina bude v 11:15 hodin na Skype

 • prohlédneme si mapu Mezopotámie v učebnici str. 51
 • shrneme poznatky z minulého videa
 • vypracujete v PS stranu 25 podle učebnice str. 52-3
 • vyzkoušejte si testík  o Mezopotámii

 

Středa 20.1.

 • dnes nebude on-line hodina
 • začnemete se seznamovat se starověkou Mezopotámií (dnešní Irák, Irán)
 • zhlédnete video o Mezopotámii a do velkého sešitu vzadu si zapíšete průběžně 10 zajímavých informací
 • ofotíte a pošlete do pondělí

 

 

 

Pondělí 18.1.

Dnes si napíšeme test na Egypt .  V 11:15 se zde objeví dokument s testem. Otevřete ho  a do velkého sešitu vzadu  napíšete číslo otázky a odpověď. Pak ofotíte a  do 12:00 hodin mně vypracovaný text zašlete na e-mail nebo Skype.

Před hodinou se spojíme přes Skype . Kdyby  někdo nemohl test vypracovat tímto způsobem, tak mu můžu otázky číst.

Po hodině můžeme ještě  pokračovat - kdo má nedodané referáty a hrozí z nich 5, může je ukázat přes Skype. Známku z D uzavírám v úterý. Výslednou známku budete mít na Bakalářích.

                                                  STAROVĚKÝ EGYPT - TEST (12.17 kB)( bude aktivován v 11:15)

  

 

             

 

 

Středa 13.1.

 • sejdeme se na Skype  v10: 20 hodin 
 • dokončíme Egypt , prohlédneme si řeku času na straně 42 v učebnici
 • Egypt ještě zopakujeme  a  v pondělí 18.1.  si napíšeme  on-line test na Egypt
 • zhlédněte video o Velké pyramidě ( Cheopsova, nebo také Chufuova pyramida)

 

Pondělí 11.1. 

 • sejdeme se na Skype v 11:15  hodin
 • podle učebnice str. 48-9 si vyplňte pracovní sešit str. 24
 • do velkého sešitu si namalujete staroegyptské symboly : Horovo oko -vadž, Skarabeus, nilský kříž - anch
 • dále si tamtéž namalujte pyramidu egyptské společnosti ( str. 47 - shrnutí - popis, co do ní napsat)
 • ofocený PS a velký sešit zašlete do středy 13.1.
 • zhlédněte prezentaci k Egyptu

 

Středa 6.1. ( Tři králové)

 • sejdeme se na Skype v 10:20 hodin
 • podle učebnice str. 46-7 si vyplníte pracovní sešit str. 23
 • práci si společně zkontrolujeme

 

Pondělí 4.1.

 • sejdeme se na Skype v 12.05 hodin
 • podle učebnice str. 44-5 si vyplníte stranu 22 v pracovním sešitě
 • prohlédnete si mapu starověkého Egypta  v učebnici strana 43
 • před koncem hodiny si zkontrolujeme pracovní sešit

 

Středa 9.12

 • zhlédněte video z cyklu "Dobrodružství Toma Vizarda" - v seznamu dílů vyhledejte název "Zlatý poklad Keltů"
 • můžete si vyhledat další díly , které se vztahují k pravěku  a nebo co vás samotné zajímá :-)

 

Pondělí 8.12.

 • v PS vypracujete stranu 21 podle učebnice strana 38-39 - posílat nebudete 
 • zhlédnete video  o Keltech zde  a  keltských druidech zde

 

Středa 25.11.

 • v PS vypracujete stranu 20 podle učebnice str. 36-37
 • posílat nemusíte
 • zhlédněte prezentaci, ke konci je video o Býčí skále

 

Pondělí 23.11.

 • v PS vypracujete stranu 19 podle učebnice strana 34-35 - pošlete na e-mail nebo Skype
 • do velkého sešitu si zapište základní informace o Stonehenge ( čerpejte z Wikipedie) -zapište si co to je a kde se nachází, z jakého období, teorie o funkci místa, jednoduchý nákres. Pošlete do konce týdne

Středa 18.11.

 • v PS vyplníte str. 18 podle učebnice na  str. 32-33 - pošlete na e-mail
 • zkuste si testík (  zde  ) na dobu bronzovou a napište, jak jste uspěli - dozvíte se tam některé nové informace

 

 

Pondělí 16.11.

 • v PS vyplníte stranu 17 podle učebnice str. 30-31 - pošlete na e-mail
 • přečtěte si  informace o významném nálezu mrazem mumifikovaného těla muže - tzv. Ötzi - muž z ledu
 • zapište si o něm alespoň 10 důležitých informací do velkého sešitu a pošlete na e-mail
 • zatím nemám úkoly od těchto žáků: Karolína K. ,Lucie K., Lucie O., Jaroslav V. Někteří přestali posílat  ! :-(
 • zápisy posílejte na e-mail, který je uveden v první distanční hodině.

 

Středa 11.11. - " Svatý Martin přijede na bílém koni?"

 • seznámíte se s novinkami v pozdní době kamenné -  eneolitu
 • v pracovním sešitě doplníte celou stranu 16 - podle učebnice str. 28-9 - pošlete na e-mail
 • minulou kapitolu v PS na str.15 jsem oznámkovala jen těm, kdo splnili všechny úkoly - většinou chyběl obrázek. Měli byste pozorněji číst zadání a úkol splnit celý . Přišli jste tak o 1
 • brzy si napíšeme test - bude to podle pracovního sešitu od strany 11 -17  a bude tam také dělení pravěku, které máte v sešitě (paleolit, mezolit..........)Ještě se domluvíme na termínu, ale už se můžete učit. Podrobnosti vám ještě sdělím :-) 
 • podívejte se na dobu kovů, která už začíná v eneolitu - video zde - ať se pobavíte :-)
 • příště budeme mluvit o "muži z ledu" - o  Ötzim, který pochází také z eneolitu 

 

 

Pondělí 9.11.

 •  Pracovní sešit str. 15- úkol 1,2,3 - vypracovat podle učebnice str. 26-7
 • do volného prostoru v prac. sešitě nakreslete  neolitickou venuši z Hlubokých Mašůvek - učebnice str..27
 • celou stranu 15  zašlete na e-mail do příští hodiny stránku budu známkovat !!! Dodržte termín !
 •  do velkého sešitu na celou stranu  vypracujete projekt na téma Věstonická venuše ( měl by být napsaný rukou, základní informace -kdo ji našel, kdy, kde, z jakého je materiálu, jak je stará,kde se uchovává a další zajímavosti, dbejte na úpravu, projekt by měl obsahovat obrázek) - projekt pošlete do 20.listopadu - budu známkovat :-)
 • určitě zhlédněte tato videa zde a ještě zde , zopakujete si učivo zábavně :-)  

 

Středa 4.11.

 • Vypracujte v PS kapitolu na straně14 podle učebnice strana 24-5
 • posílat nemusíte
 • zhlédněte vizualizaci neolitické vesnice zde
 • zhlédněte neolitické megality - posvátné kamenné stavby  ( kalendář, kultovní místo.......... nejznámější je Stonehenge)
 • kdo má ještě  nějakou neposlanou práci , tak to napravte :-)  !!!!

 

Pondělí 02.11.

Zdravím všechny po prázdninách!

Dnešní úkol: učebnice str. 22-23-přečíst a vyplnit pracovní sešit str. 13 -  pošlete ofocené 

 

Středa 21.10. 2020

Děkuji všem, kteří vzorně posílají splněné úkoly, několik z vás se dosud vůbec neozvalo ( 7 žáků) Upozorňuji, že je výuka povinná. Dejte prosím vědět, proč tomu tak je.

 

 • Již minulou hodinu jsem vám dala odkaz na Skype (  Hana Staňková  ZŠ Březník )- dejte mi kontakt před hodinou dějepisu, budeme moci udělat kontrolu úkolů, práci si urychlíte

 

 • Dnešní úkol :  učebnice str 20 - 21 - podlen toho vyplňte v PS  str, 12
 • V atlase si prohlédněte na straně 11 mapku č. 2 - zalednění Evropy
 • a ještě v atlase str.13, mapku č. 24 - kde se u ná vyskytl neandrtálec - tuto informaci si zapište do PS str 12 pod text
 • stránku 12 mi pošlete na e-mail

 

 

Pondělí 19.10.2020

Hezký den a hodně zdaru při práci !  Skype :  Hana Staňková  ZŠ Březník

Najděte si v učebnici str. 18 - 19  a podle toho doplňte pracovní sešit str, 11 ( cv. 1,2,3 )

Zhlédněte prezentaci HOMO HABILIS - ČLOVĚK ZRUČNÝ

 

 

Středa 14.10.2020

Všechny vás zdravím!

Vypracujete v pracovním sešitě str. 9 - cv. 2, str. 10 - cv. 2

Na Wikipedii si prohlédnete slavný nález dávného předchůdce člověka - australopitéka Lucy.  Napíšete si název do sešitu a zapíšete  informace : kde byla kostra nalezena, kdy, její výška a váha , před kolika tisíci lety žila, v jakém muzeu je nyní ( video) a podle čeho dostala jméno Lucy. Můžete si neúplnou kostru namalovat. 

Pošlete  ofocené na e- mail stankovazsbreznik@seznam.cz

 

 

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
1
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:250
TÝDEN:673
CELKEM:580484