Obsah

26. 11.

IZOMERY

- jsou sloučeniny stejného chemického složení (stejného souhrnného vzorce), ale lišící se uspořádáním atomů v molekule

- -CH3 = methyl - uhlovodíkový zbytek od methanu 

Opište si příklady izomerů z přiloženého souboru.

Izomery.jfif (32.5 kB)

Podle vzoru napiš izomer od hexanu a nonanu.

____________________________________________________________________________________________________________________________

24. 11.

Začínáme první skupinu uhlovodíků ALKANY (to bude i nadpis). Přečtěte si o nich na straně 32.

Zápis:

- jsou to uhlovodíky s jednoduchými vazbami mezi atomy uhlíku

- zakončení názvu je vždy -an

- obecný vzorec alkanů je CnH2n+2 

Zapište si následujících 10 alkanů s jejich vzorci:

Alkany.jpg (3.48 MB)

- číslovkové předpony:

mono-   1                             hexa-      6

di-          2                             hepta-     7

tri-          3                             okta-       8

tetra-      4                            nona-       9

penta-    5                            deka-       10

 

Na závěr zápisu si vypište z učebnice vlastnosti a využití propanu a butanu (je to odstavec uprostřed strany 32 pod obrázky).

Zápis pošli na skype nebo email.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 11.

Než napíšete datum, dodělejte si k minulému zápisu (kdo ještě nemá) schéma řetězců uhlíku. Je to obr. 59 na str. 30.

Pod to si ještě napište:

- molekulový vzorec - vyjadřuje celkový počet atomů prvků v molekule, např. CO2, CH4.

- strukturní vzorec - vyjadřuje i uspořádání atomů, např. O=C=O, (strukturní vzorec methanu si opište z učebnice na str. 30 nad zapamatujte si - Příklady strukturních vzorců).

Dnes si přečtete v učebnici str. 31.

Teď si napište dnešní datum.

Nadpis: UHLOVODÍKY

- uhlovodíky jsou dvouprvkové sloučeniny uhlíku a vodíku

Podnadpis: METHAN CH4

- nejjednodušší uhlovodík, hlavní složka zemního plynu, složka důlního a bahenního plynu

- bezbarvá plynná látka

- zemní plyn se používá jako palivo v průmyslu a v domácnostech, k výrobě acetylenu, vodíku, sazí a dalších organických látek

- v určitém poměru se vzduchem vytváří výbušnou směs

V 11:35 si zavoláme.

____________________________________________________________________________________________________________________________

12. 11.

Dostali jsme se k nové kapitole. Teď už to nebude jen povídání, ale bude to hlavně o pochopení. Proto by bylo potřeba, aby jste

byli přítomni na skype  kvůli případnému dovysvětlení látky.

Dnes si pozorně přečtěte str. 29 - 31. Já vám k tomu něco řeknu kolem půl 12. 

Dnešní zápis bude krátký.

ORGANICKÉ SLOUČENINY

- všechny organické látky jsou sloučeninami uhlíku

- jsou základními složkami těl živočichů a rostlin

- řadí se k nim i sloučeniny uhlíku připravené člověkem uměle ( např. plasty, léky, barviva, umělá vlákna)

- uhlík je čtyřvazný (protože má 4 valenční elektrony), tzn. váže se čtyřmi vazbami na další atomy

____________________________________________________________________________________________________________________________

10. 11.

Dostali jsme se k opakování na str. 28. Do sešitů ze zadu vypracujte úkoly 1, 2, 5, 8 a 14.

V PS vypracujte úkoly 3.1, 3.2, 3.4 a 3.5 na str. 10 a úkoly 3.6, 3.7 na str. 11.

Deváťáci, najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz. Od pondělí si mě máte najít na skype a je vás tam 6. Za některé navíc pracují kamarádi.

Do příští hodiny chemie mi pošlete vaši vypracovanou práci z dnešní hodiny.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

5. 11.

Dalšími důležitými surovinami jsou ropa a zemní plyn. O těchto dvou surovinách se dočtete na stranách 26 a 27.

Text si přečtěte celý i s doplňujícími informacemi vedle žlutých čar.

Nadpis bude: ROPA A ZEMNÍ PLYN

Do zápisu si opište Zapamatujte si na str. 26 a 27.

Za zápis si překreslete obr. 50 Schéma destilačních kolon pro zpracování ropy a názvy frakcí s možností jejich využití - na str. 27 a přepište tabulku 7 - Produkty destilace ropy a jejich využití - také na str. 27 (kdo má možnost, může si to okopírovat a nalepit).

____________________________________________________________________________________________________________________________

3. 11.

Přečíst si stranu 25, která se týká uhlí.

Do zápisu si zapište následující informace.

Nadpis: UHLÍ

- je hořlavá hornina 

- je to směs látek - hlavní složkou je uhlík, dále je zde vodík, dusík, síra

- obsahuje také nespalitelné minerální látky (popel)

Černé uhlí

(zjisti a zapiš si, z jakého je geologického období, z učebnice vypiš, kolik obsahuje uhlíku, na co se využívá a produkty chemického zpracování uhlí v koksovnách - jsou to 3 černé tečky nad zapamatujte si na str. 25)

Hnědé uhlí

(opět si zapiš, z jakého je období, kolik obsahuje uhlíku)

Čím můžeme ovládat rychlost hoření paliva v kamnech:

(jsou to 3 menší tečky vedle žluté čáry)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

22. 10.

Přečtěte si str. 23 a 24 celou.

Do zápisu si zapište:

  • co je exotermická a endotermická reakce
  • co je aktivační energie 
  • co jsou paliva
  • na závěr nakreslíš obr. 44 na str 24 - výhřevnost některých paliv

____________________________________________________________________________________________________________________________

20. 10.

Do sešitů ze zadu vypracujte úkoly z učebnice na straně 22/1, 3, 5 a 8.

V pracovním sešitě vypracuj úkol 2.10 VYZKOUŠEJTE SE na straně 8.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

15.10.

  • Učebnice strana 20 CHEMICKÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE.
  • Přečíst a udělat zápis ze zapamatujte si a nakreslit obrázek 32.
  • A ještě přečíst stranu 21 PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ ELEKTROLÝZY.
  • Zápis opět zapamatujte si a nakreslit obrázky 35 a 37 včetně popisu

_____________________________________________________________________________________________________________________________

13. 10.

Dnes nás čeká téma: ZHOUBNÁ KOROZE na straně 19.

Přečtěte si pozorně celou stránku.

Z textu si udělejte zápis.

Následovat bude: Jak chráníme předměty před korozí (3 černé tečky).

Jako poslední bude v zápisu: Kovy od nejreaktivnějšího k méně reaktivnímu (je to v textu za žlutou čárou)

Vypracujte si v pracovním sešitě úkol 2.1, 2.2 na str. 6 a 2.4, 2.5, 2.6 a 2.7 na str. 7.