Obsah

21. 1.

- dnes on-line setkání v 8.25 hodin na Teams

Dnes si přečtete str. 51 - 52. 

Zápis:

LOKALIZAČNÍ FAKTORY

- souhrn vhodných podmínek pro průmyslové závody nazýváme lokalizaní faktory

(opište si schéma ze str. 51)

- podle lokalizačních faktorů vznikají oblasti specializované na 1 druh výroby nebo průmyslové oblasti s koncentrací různých druhů průmyslové výroby 

- při změně některého lokalizačního faktoru mohou průmyslové závody zanikat

 

PRŮMYSLOVÉ OBLASTI SVĚTA

- z průmyslových závodů vznikají průmyslové zóny a průmyslová střediska

Hlavní světové průmyslové oblasti:

(opiš z učebnice str. 52)

Významné průmyslové oblasti:

(opiš z uč. str. 52)

Nové průmyslové oblasti:

(opiš z uč. str. 52)

____________________________________________________________________________________________________________________________

18. 1.

1. Vypracujte opakování na str. 49, úkol 2, 3a, b, c, d, e. Piš otázku i odpověď nebo odpovídej celými větami, aby bylo jasné na co odpovídáš. Samotné odpovědi neuznávám.

2. Přečti si str. 50. Napiš si větší nadpis PRŮMYSL. Pak bude podnadpis STRUKTURA PRŮMYSLU.

Zápis:

- průmyslová výroba zpracovává suroviny na polotovary a dále na výrobky

- průmysl dělíme na 3 průmyslová odvětví: (vypiš z učebnice)

- průmysl dělíme také na: těžký (těžební a zpracovatelský) - produkty slouží k další výrobě

                                              lehký (spotřební) - k přímé spotřebě obyvatel

Nyní si opište schéma, jak průmysl dělíme, ze str. 50.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

14. 1.

Přečtěte si str. 48 - LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ.

Do zápisu si napište:

 • k čemu se používá dřevo
 • opiš si schéma význam lesa
 • odkud pochází největší množství dřeva
 • proč jsou káceny tropické deštné lesy.

A jako druhý úkol dnes budete mít vypracovat referát. Referát bude psaný ve wordu a bude obsahovat i obrázky. Rozsah textu bude 3/4 až 1 stránka (podle velikosti písma). Referát se bude týkat nějakého místa, které jste v loňském roce navštívili, nebo jste toužili navštívit, ale protikovidová opatření vám to neumožnila.

Referát mi pošlete nejpozději v pátek.

____________________________________________________________________________________________________________________________

11. 1.

Přečtěte si str. 45 - 47.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Do zápisu si napište:

 • na co klade důraz
 • jak se místa takového hospodaření nazývají
 • přesná pravidla hospodaření
 • jak se nazývají produkty ekologického hospodaření
 • jakou ochrannou známku tyto produkty získají

 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Do zápisu:

 • k čemu slouží vodní díla
 • co se k vodním dílům řadí
 • jak se využívá oceánská voda

 

RYBOLOV

Do zápisu:

 • jak ho dělíme
 • co kromě ryb je také významnou součástí stravy obyvatel
 • do jakých oblastí se mořský rybolov soustřeďuje
 • nejvyhledávanější mořské ryby
 • které země mají největší roční úlovky ryb
 • jak fungují rybí farmy
 • sladkovodní rybolov

____________________________________________________________________________________________________________________________

7. 1.

Přěčtěte si str. 42 - 44 - ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA.

Zápis:

- chov hospodářských zvířat pro obživu lidí a dodává suroviny suroviny pro různá průmyslová odvětví

- v málo rozvinutých zemích a těžce dostupném terénu - jako tažný a dopravní prostředek

( nyní si udělejte schéma ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA)

 

Druhy hospodářských zvířat

(udělejte si sami výpisky co se chová, kde a pro co)

 

Typy chovu hospodářských zvířat

(vypiš si s jakými typy chovu se můžeme setkat a kde)

Zápis 4.1. i 7.1. mi pošlete.

____________________________________________________________________________________________________________________________

4. 1.

Přečtěte si str. 41 - DRUHY UŽITKOVÝCH ROSTLIN, prohlédněte si mapu pěstovaných obilnin ve světových obilnicích a tabulku největších producentů pšenice, kukuřice a rýže. Opište si do sešitu schéma, jak užitkové rostliny rozdělujeme i s příklady plodin v závorkách. 

Zápis pokračuje:

- nejdůležitější druh užitkových rostlin - OBILNINY - zajišťují obživu obyvatel (hlavní obilniny jsou pšenice, rýže, žito, ječmen, oves, proso, kukuřice)

- světové obilnice (největší obilnářské oblasti) - (vypište si je z textu nebo podle mapky na str. 41)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

26. 11.

Dnes vás čeká opakování na str. 32. Opakování vypracujte do sešitu ze zadu. Piš otázku a odpověď nebo odpovídej celou větou, aby bylo jasné, že víš, na co odpovídáš. Do konce hodiny mi vypracovanou práci pošli.

____________________________________________________________________________________________________________________________

23. 11.

Další téma jsou POLITICKÉ A VOJENSKÉ ORGANIZACE. Přečtěte si o nich v učebnici na str. 29 - 31.

Ke každé si udělejte výpisek pomocí tučně zvýrazněných částí vět.

____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 11.

Dnes si přečtěte str. 24 - 28 a do zápisu si opište oranžový rámeček na str. 28.

Jako nadpis si napište VÝVOJ POLITICKÉ MAPY SVĚTA

____________________________________________________________________________________________________________________________

16. 11.

Dnes budete pracovat na str. 23. Pozorně si tuto stranu přečtěte a do zápisu si napište:

 • co je národní stát a napište si z učebnice i příklady národních států
 • co je multikulturní stát a zase k němu příklady

____________________________________________________________________________________________________________________________

12. 11.

Dnes budete pracovat na str. 22. Přečtěte si tuto stranu a udělejte si zápis podle následujících bodů.

TYPY STÁTŮ PODLE SPRÁVNÍHO ČLENĚNÍ

 • Opište si  barevné schéma nahoře.
 • Potom si k jednotlivým typům států napište vysvětlení ze str. 22.
 • Na závěr vypracujte písemně sovičku 4 na str. 22.
 • Dnešní práci a práci z minulé hodiny pošli ke kontrole (někteří už minulou hodinu poslali)

_____________________________________________________________________________________________________________________________

9. 11.

Přečtěte si str. 19 dole - 21. Jedná se o kapitoly týkající se typů států podle různých hledisek.

Napište si vždy nadpis a opište si barevná schémata, která jsou u každé kapitolky uvedena. Pro vysvětlení pojmů ze schémat, které neznáte, si je do zápisu dopište (do schématu nebo pod ně na odrážky) Např. máš svrchovaný stát - Dopíšeš si - není podřízen žádné jiné státní moci nebo absolutistická monarchie - moc panovníka není omezena ústavou.

Milí deváťáci, najděte si mě na skype pod emailem mala.breznik@seznam.cz. 

____________________________________________________________________________________________________________________________

5. 11.

Dnes začínáte nové téma Politický zeměpis.

Přečtěte si str. 18 a str.19 po Typy států podle suverenity. 

Jako nadpis si napište: STÁTY A JEJICH SESKUPENÍ

Do zápisu si napište zelené a modré schéma - Společné znaky všech států a Kritéria, podle kterých stát charakterizujeme.

Potom si napište: Státy s největším počtem obyvatel a vyhledejte si 4 nejlidnatější státy a jejich počty obyvatel na internetu, aby počet byl z posledních let (ne 11 let starý, jak to máte někteří v učebnicích). Potom si napište druhou tabulku - Státy s největší rozlohou.

 

STÁTNÍ HRANICE

- myšlená čára, odděluje území dvou států nebo území státu a širého moře

a) přirozená (např. řeky, hory)

b) umělá (např. využití poledníků, rovnoběžek)

- každý stát má hranici i ve vzdušném prostoru - kolmo vzhůru k pozemní hranici

 

CO JE STÁT A ČÍM SE VYZNAČUJE

Z učebnice si napiš: - co je stát (2. odstavec na str. 19, první 2 řádky).

                                    - co stát může díky svému mezinárodnímu uznání

                                    - co má každý stát

_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.11.

Přečtěte si str. 16 - KONTRASTY MEZI MĚSTY

Do zápisu si napište, jak je to ve světových metropolích a jak v rozvojových zemích.

Ze strany 17 si vypracujte a naučte opakování.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

22. 10.

Dnes si přečtěte str.14 a15.

VÝVOJ MĚSTA

do zápisu zapiš:

 • co je urbanizace
 • jak je to v hospodářsky vyspělých zemích a jak v rozvojových zemích
 • co je suburbanizace
 • co je reurbanizace

ŽIVOT VE MĚSTECH

do zápisu:

 • společné znaky ve většině měst Evropy a v Severní Americe
 • které části se dnes rozvíjejí nejrychleji
 • funkce jednotlivých městských čtvrtí

ÚZEMNÍ PLÁN

do zápisu:

 • k čemu slouží

____________________________________________________________________________________________________________________________

19. 10.

Pokračujte stranou 13 - MĚSTO A VENKOV.

- zapište si funkce sídel

- rozdíl mezi venkovskými a městskými sídly

- hierarchii sídel

- nakreslete do sešitů hierarchie sídel na str. 13 uprostřed

_____________________________________________________________________________________________________________________________

15.10.

 • Přečíst si strany 11-12 ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA.
 • Udělat zápis podle tučně zvýrazněných částí vět.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

12. 10.

Dnes máme téma: VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA

Přečtěte si stranu 10.

Zde máte zápis, který si podle učebnice doplňte a přepište do sešitů.

- životní úroveň obyvatelstva se ve vyspělých státech .........

- porodnost se snižuje

- lidé se dožívají ........ ........ a zvyšuje se ....... ....... .......

- zvyšuje se průměrný věk obyvatelstva = .......... ........

- v málo rozvinutých zemích - vyšší ........ a nižší ......... ....... ........

Úkol: Prohlédni si věkové pyramidy a písemně odpověz na zadané úkoly!

 

Rozdělení obyvatelstva podle věku

- dělí se do 3 skupin: (vypiš do sešitů, včetně věku)

1.

2.

3.

Vypracovanou práci pošli na email.

Vysvětlení věkových pyramid:

1. znázorňuje vyspělou zemi - Německo, 2. málo rozvinutý stát - Etiopii.

Každá je rozdělena na muže a ženy. Dole jsou počty obyvatel v % a mezi nimi je vždy věk (od - do).

Každý řádek je pro daný věk. Nejdříve máš věk 0-9. Podíváš se, kolik je v tomto věku v Německu a kolik v Etiopii (v %) a zapíšeš do sešitu. Pak 70-79 atd.