Obsah

Aktuality

ZÁPIS DO MŠ BŘEZNÍK

1. Termín a doba konání zápisu dětí do MŠ

15. května 2018, v době od 10,00 do 12,00 hod

2. Místo konání zápisu dětí do MŠ:                                                                                  

Mateřská škola Březník - 2. podlaží - kancelář vedoucí učitelky

3. Podmínky přijetí dítěte do MŠ

  • Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci(§ 34 odst. 5 a 6  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon). Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní docházky (zákon 561/2004, §34 Sb., školský zákon) nemusí dokládat potvrzení o povinném  očkování. 
  • Do MŠ budou přijímány zpravidla děti, které do konce měsíce prosince 2018 dovrší 3 roky věku.
  • Do MŠ budou přijímány děti zdravé i děti s handicapem. O přijetí dítěte s handicapem rozhodne ředitel školy na základě lékařského vyjádření a na základě podmínek školy.

Podmínky pro přijímací řízení a upřednostnění příjímání se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

4. Podávání  žádostí

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k vyzvednutí v mateřské škole od 30. dubna v době od 12,00 -13,00 hod., na webových stránkách školy v sekci MŠ  nebo ji žadatelé obdrží při zápisu.

Podávání žádostí, s potvrzením lékaře, proběhne dne 15. května 2018 k rukám vedoucíučitelky mateřské školy.

Při podávání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit na výzvu oprávněné úřední  osoby průkaz totožnosti a rodný list dítěte (par. 36 odst. 4 správního řádu).

Pro účely zveřejnění seznamu přijatých dětí, kde nemůže být uvedeno jméno dítěte, bude žádostem přiděleno registrační číslo.

V případě, že vedoucí učitelka zjistí nedostatky nebo dodání neúplných dokladů, potřebných k zahájení správního řízení, upozorní neprodleně žadatele/zák. zástupce a sdělí jim termín odstranění nedostatků. Pokud nebude toto odstraněno (doplněno) v řádném termínu, bude správní řízení ukončeno.   

Na základě vyplněné žádosti, rozhodne ředitel školy ve správním řízení do 30 dnů  o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 

 

 

Zápis do MŠ

Dne 15. 5. proběhne v budově Mateřské školy Březník zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.

Datum konání: 15. 5. 2018 začátek od 10:00

Místo konání: ZŠ a MŠ Březník, Březník

Typ akce: ostatní

Organizátor: Neuvedeno


Vytvořeno: 16. 3. 2018
Poslední aktualizace: 16. 3. 2018 17:28