ZŠ a MŠ Březník
Základní škola
a mateřská škola Březník

Fyzika

20.5.2021 Paralelní zapojení rezistorů cvičení

Teams 10:30 - společné počítání

 

17.5.2021 Paralelní zapojení rezistorů 

 • Zápis str. 102 od PŘ 2, po konec str.103 - do sešitu
 • prezentace z hodiny 29.4.2021 - prohlédni paralelní zapojení
 • Teams vysvětlení 12:10 

12.5.2021 Paralelní zapojení rezistorů - prezenčně

- prezentace z hodiny 29.4.2021

příklady z učebnice str. 100 - 101

10.5.2021 Sériové zapojení rezistorů - prezenčně

- opakování OZ, sériové zapojení rezistorů

6.5.2021 Písemná práce10:30 - 10:50h     U I R - ohmův zákon

Teams 10:25 vysvětlení PP

U I R - ohmův zákon (24 kB)řešíte - zadání, vzoreček, výpočet, odpověď

zasíláte v 10:50 na umaf@zdbreznik.cz

3.5.2021 Sériové (za sebou) zapojení rezistorů - procvičení

postupuj přesně podle  pokynů v prezentaci - proveď si podle nich zápis.

29.4.2021 Sériové (za sebou) a paralelní (vedle sebe) zapojení rezistorů

 • nejprve zhlédni prezentaci SÉRIOVÉ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ REZISTORŮ
  - překresli si obě uvedená zapojení do sešitu
  (použiješ 2. a 3. snímek z prezentace!) 
  - popiš obrázky, barevně vyznač veličiny
  - napiš, co je v kterém obvodu stejné (máš to napsáno na snímcích)
 • spojení teams a vysvětlení 10:20h
 • Nadepiš SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ REZISTORŮ a utvoř zápis ze strany 98 (v hodině bylo vysvětleno)
 • odešlete prosím do neděle na umaf@zsbreznik.cz

26.4.2021 Elektrický odpor vodiče

 1. napiš si datum a spočítej do sešitu tyto příklady: ŘEŠENÍ (135.79 kB)
 • Jaký proud prochází žárovkou napojenou na baterii 12V, je - li odpor žárovky 2kΩ ?
 • Jaké napětí je na svorkách spotřebiče o odporu 1kΩ, když jím prochází proud 240mA ?
 • Spotřebičem připojeným k napětí 200V prochází proud 0,5 A. Spočítej jeho odpor.

Kontrola příkladů a vysvětlení nové látky na Teams 12:25h

 1. Napiš si nadpis a do sešitu zápis nové látky Elektrický odpor vodiče
  - přečti si článek a zamysli se, na kterých vlastnostech vodiče závisí jeho odpor
  (všechny tři jsou obsaženy ve vzorci)

  - napiš si definici elektrického odporu vodiče ze strany 97 a vztah pro jeho výpočet
  - napiš, co je to měrný elektrický odpor látky (rezistivita), značku  ρ (ró) a jeho jednotku [Ω.m]
  - vypiš si podle tabulek - tabulka (F15/str. 92) rezistivitu: mědi, hliníku, železa, zlata - některé hodnoty ρ máš také v učebnici str. 97
 2. Domácí úkol: spočítej U1/str. 97 podle vztahu pro výpočet odporu vodiče. Vzor výpočtu máš také v tabulkách str. 92

Ofocené pošli prosím do středy na umaf@zsbreznik.cz

22.4.2021 Ohmův zákon - užití

Společné řešení úloh str 94 - 95 Teams 10:20h

 • U3 - U5 str. 95 řešíte do sešitu

19.4.2021 Ohmův zákon - užití

 1. Vyslov zpaměti Ohmův zákon
 2. Zapiš OZ jako matematický vztah pro závislostna U
 3. Vyjádři z Ohmova zákona vztah pro výpočet UR

Spojení Teams 12:05

Postupně řešíme do sešitu Příklady a cvičení str. 93 a 94

DÚ: U3/95

15.4.2021 Elektrický odpor R, Ohmův zákon  (přečti si str 92 - 93! budu se při vysvětlování ptát

Výklad Teams 10:30

Zápis Elektrický odpor R bude obsahovat:

 • co to je
 • značka, jednotka, převodní vztahy,  
 • obrázek rezistoru v zapojení, schématická značka rezistoru
 • tabulka závislosti I na U

Nadpis Ohmův zákon:

 • zápis podle str. 93 po příklady, včetně grafu a vzorečků

zápis prosím odešlete do příští hodiny na umaf@zsbreznik.cz

12.4.2021 Elektrické napětí U[V]

úvodní vysvětlení Teams 12:10h

Nejprve si přečtěte článek str. 88, 89

Na základě článku (případně dle tématu Elektrické napětí - můžete vyhledat další informace na interneu) vytvořte hodnocený zápis, který bude obsahovat:

 • značku a jednotku napět  U[V]
 • uvedete násobné jednotky voltu a jejich převodní vztahy
 • Měření elektrického napětí: napíšeš, jak a čím se měří elektrické napětí
 • nakreslíš schéma zapojení voltmetru
 • Zdroje elektrického napětí - napíšeš jaké zdroje elektrického napětí znáš, kromě učebnice použij internet

Dnešní zápis odešli prosím do středy do 16h na umaf@zsbrezník.cz

8.4.2021 Měření elektrického proudu

Motivační video: měření elektricého proudu      měřění  el. proudu POKUS

Spojení Teams 10:20h - vysvětlení

Úkoly:

 • pročti si v učebnici str. 86, 87 
 • podívej se na tyto učební materiály Měřění el. proudu - podklady pro zápis (227.88 kB)
 • Zápis vytvoř na základě motivačního videa a podkladů pro zápis, je možno použít obrázek pro měření str. 87 nahoře !! - elektrický proud v jednoduchém elektrickém obvodu je všude stejný!!

29.3.2021 Elektrický proud .........[A]

 1. Motivační video
 2. přečti si článek str. 85
 3. Teams společné vysvětlení  12:05 h 
 4. Elektrický proud
 • Na základě těchto zdrojů vytvořte zápis a zašlete prosím umaf@zsbrezni.cz

 

25.3.2021 Elektrický obvod

Nejprve zhlédni prezentaci ELEKTRICKÝ OBVOD motivační prezentace

 • zhlédni druhou prezentaci  Elektrický obvod, el. napětí, el. proud
  na základě které utvoříš zápis, ve kterém bude:
  - co je to elektrický obvod
  - z čeho se skládá el. obvod
  - nakresli schématické značky, užívané pro zákres obvodu VŽDY KRESLÍME TUŽKOU přehled značek najdeš v tabulkách F 21 / str. 97 - 99
  - zapiš, co je potřeba aby obvod fungoval 

Přečti si článek str. 84

22.3.2021 Společné shrnutí podle učebnice - aneb zda jsme porozuměli

TEAMS 12:05

18.3.2021 Znázornění působení elektrického pole - ELEKTRICKÉ SILOČÁRY

 • přečtěte si str. 80 a 81
 • zhlédněte si video Elektrické siločáry   a Zviditelnění elektrického pole
 • V zápisu bude:
  - definice elektrických siločar: Elektrické siločáry jsou myšlené čáry znázorňující silové působení elektrického pole. Směřují od kladného k zápornému tělesu (náboji). - Směr pohybu kladné částice.
  - Elektrické pole je nejsilnější tam, kde jsou siločáry nejhustější - v blízkosti nabitého tělesa.
  - k zápisu si nakreslete všechny 4 obrázky z 1. videa
 • Společné vysvětlení - Teams 10:35
 • PREZENTACE (765.55 kB)

15.3.2021 Vodič v elektrickém poli - ELEKTROSTATICKÁ INDUKCE, Izolant v elektrickém poli - POLARIZACE IZOLANTU

Nejprve si přečti str. 78 a 79 - vysvětlení Teams 12:20h

Vodič v elektrickém poli

 • ELEKTROSTATICKÁ INDUKCE (STR. 78)
 • přečtěte si str. 78 a napište si co se děje ve vodiči v elektrickém poli (kam se elektrony přemístí)
 • Zápis:
  - zapiš si co je to vodič
  - ELEKTROSTATICKÁ INDUKCE (přesně popiš do sešitu)
  - je třeba přesně umět popsat, co se s částicemi děje a proč
 • nakresli si obrázek A) Vodič v elektrickém poli

 Izolant v elektrickém poli

 • POLARIZACE IZOLANTU (str. 79)
 • Zápis:
  - zapiš si co je to izolant
  POLARIZACE IZOLANTU 
  - je třeba přesně umět popsat, co se při jevu v izolantu děje a proč
 • nakresli si obrázek B) Izolant v elektrickém poli

Pro lepší pochopení OBRÁZKY OBOU JEVŮ

11.3.2021 Elektrické jevy 

Výklad Teams 10:20

 1. Co známe ze 6. ročníku?  
  ze strany 74 - 76 si utvoříte zápis, tyto pojmy je třeba znát:
  V ZÁPISU BUDOU TYTO POJMY:
  - zelektrování těles (třením, umět vysvětlit princip)
  - vzájemné působení kladného a záporného náboje!!! (str 75)
  - protonové číslo
  - elektricky neutrální částice - má stejný počet protonů a elektronů, jako př. NAKRESLI  atom uhlíku str. 75
  - kladný iont (umět vysvětlit vznik kladného iontu z elektricky neutrálního atomu)
  - záporný iont (umět vysvětlit vznik záporného iontu z elektricky neutrálního atomu)
 2. ELEKTRICKÝ NÁBOJ ........... Q[C] 
  - Umět definovat: např "převládá-li na tělese jeden typ náboje, říkáme, že těleso je elektricky nabité - má elektrický náboj"
  - nejmenší náboj - první odstavec str. 76
  - elektroskop
  - elementární náboj e-
  - jednotka náboje....1C 
  - vztah velikosti coulombu a elementátního náboje (str. 77 uprostřed, znát zpaměti)
 3. Zápis vytvořený podle tohoto návodu odešlete prosím do pondělí na umaf@zsbreznik.cz (hodnocený úkol)

Vaše znalosti su můžete procvičit např zde ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK

8.3.2021 Motory, shrnutí - rozbor PP

 • Teams 12:05h 
 • společně si spustíme VIDEO a shrneme naše znalosti
 • rozebereme chyby v PP
 • odpovědi na vaše dotazy

4.3.2021 Motory - prověrka

 • spojení na Teams 10:25 - pokyny

v 10:30 se zde objeví písemka: MOTORY A (49.5 kB)                        MOTORY B (50.5 kB)

chlapci píší skupinu A, děvčata skupinu B

písemku odešlete do 11:10 na umaf@zsbreznik.cz

1.3.2021 Opakování

Teams 12:05

 • Tepelné motory, odpor prostředí - opakování před testem znalostí, který bude ve čtvrtek.

25.2.2021 Odpor prostředí (praktické využití proudění tekutin)

Společné Teams vysvětlení 10:30h 

 • výklad 
 • samostatný zápis podle str. 70 - 72
 • Zápis bude obsahovat důležité pojmy, do sešitu si nakreslíte tvary podle velikosti odporové síly (str.71)
 • V kapitole létání se objeví vysvětlení, co "vyzvedává letadlo" do vzduchu - str. 72

Hodnocený úkol, pošli zápisy z 25.2. a 22.2. 2021 na umaf@zsbreznik.cz

22.2.2021 Proudění kapalin a plynů (mechanika kapalin a plynů) - nadpis až po zapsání Úkolu 1)!!

Úkol 1)

 • Sami do sešitu:opakování - přehled znalostí str. 67 odpovíte si do sešitu písemně na otázky1 -8  CELOU VĚTOU!, tak aby odpověď dávala smysl OTÁZKY (KLIKNI) (318.77 kB) 
 • Ve 12:20 spojení teams (společná kontrola úkolu 1, výklad nové látky) Klikni ZDE

Úkol 2) nadepiš si novou kapitolu Proudění kapalin a plynů (oblast F - "mechanika kapalin a plynů")

MOTIVAČNÍ VIDEO   (Pro shlédnutí motivačního videa klikni na odkaz)

 • společný výklad podle učebnice str. 68 - 69 
 • Zápis bude obsahovat:
  - pojem TEKUTINY
  - kdy nastává proudění tekutiny, co je to proudnice
  - jak závisí rychlost proudění tekutiny na průřezu potrubí (zvýrazněné věty str. 69)
  Spodní obrázek str. 68 - překresli nebo ofoť do sešitu
  - závislost tlaku na rychlosti proudění (věta uprostřed str. 69 označená "Č")
  - využití proudění (vývěva, rozprašovače, regulace vodních toků - vodohospodářství, rozvody vodovodů, plynovody..)
 • zápis mi prosím ofoť a zašli na umaf@zsbreznik.cz, děkuji UMAF
   

18.02.2021 Princip činnosti spalovacího motoru dvoudobého, 

 • zápis do sešitu str. 64
 • stručný zápis - SPALOVACÍ TURBÍNA, PROUDOVÝ MOTOR, RAKETOVÝ MOTOR
 • vysvětelní teams 10:20 KLIKNI

15.02.2021 Princip činnosti spalovacího motoru čtyřdobého

Vždy se nejprve naučte časti motoru (válec, píst, ventily, čep, ojnice, kliková hřídel, svíčka, vztřikovací tryska...atd.)

a) Činnost zážehového spalovacího motoru (zapálení směsi svíčkou)
-
do sešitu zápis podle učebnice nebo podle internetu nebo zde POPIS činnosti 4dobého zážehového motoru (184.34 kB)
- popis co dělá píst, ventily, 

b) Činnost zážehového spalovacího motoru (zapálení vznícením)
- do sešitu zápis podle učebnice nebo podle internetu

Teams společné vysvětlení činnosti 12:10 Klikni

DÚ: na internetu najdi vhodnou animaci činnosti čtyřdobého motoru a zašli mi odkaz na email ! Děvčata motor zážehový
chlapci vznětový

11.02.2021 Tepelné motory

Společný výklad Teams 10:35 (KLIK ZDE) - zatím si připrav pomůcky a dělej výpisky:

 • Parní stroj - stručný zápis z učebnice str 58 - 59, historie, užití, účinnost
 • Parní turbíny - str. 60
 • Tepelné motory - spalovací pístové - opiš si dělení motorů, str. 61, opiš vše a snaž se porozumět

Ofocený zápis pošli na umaf@zsbreznik.cz

 

8.2.2021 Změny skupenství - "test vašich znalostí a dovedností"

Teams spojení 12:10h 

 • vysvětlíme si jak řešit cvičení str. 56 - 57
 • Do sešitu řešíte písemně str. 56/4, 5, 6, 9 (návod:1. počítáme skupenské tepl varu Lv = m.lv , 2. počítáme ohřátí páry ze 100oC na 120oC,  Q=mc(t - to)
  str. 57/ 1 - 7 odpovědi pište celou větou, uvádějte jak jste k řešení došli. Nestačí mi napsat např cv. 1/57 odpověď a,
  ale - vzor: Kondenzace je změna skupenství z ............(uvedete celou větou odpověď)
 • dobrovolníci co měli 1 a 2 z fyziky zkusí 7/56

Vše ofocené pošlete na uamf@zsbreznik.cz, díky UMAF

28.1.2021 

úvodní spojení Teams

 • Podle učebnice str. 54 - 55 si zapište zápis z kapitol:
 • Kapalnění ( kondenzace)
 • Sublimace a desublimace
 • Od 10:45 budeme řešit společně úkoly str. 56 na Teams Společné řešení příkladů str.56

25.1.2021 Vypařování

 • Přečtěte si text na str.50 a 51
 • Vytvořte si zápis, který bude obsahovat:
  1) co je to vypařování - definice
  2) co ovlivňuje rychlost vypařování (jsou to 3 věci, vypiš si i s vysvětlením) podle str. 50
  3) různé kapaliny se vypařují různě rychle - vysvětli a vypiš co jsou to těkavé kapaliny
  - vyzkoušej si pokus P4/50 a činnost v něm popsanou

Napiš si nový nadpis VAR

 • vytvořte podle textu str. 52 - 53 smysluplný zápis o varu, který bude obsahovat:
  - co je to var
  - nakreslíte si diagram závislosti teploty na čase, ze str. 52/ z příkladu P1
  - vzorec pro výpočet skupenského tepla varu Lv = m.lv
  - definici měrného skupenského tepla varu lv
  - co je to teplota varu t
  - na čem závisí teplota varu  (tlak, druh látky)
 • Vypiš si do sešitu  tabulkové hodnoty pro la  ttěchto látek ( olovo, železo, voda, ethanol, methanol - vše najdeš opět v tabulce F11 v tabulkách str. 88 - 89)

Zápis VYPAŘOVÁNÍ i VAR vyfotíte a zašlete do středy na umaf@zsbreznik.cz - bude to první známka za druhé pololetí, tak si dejte záležet, ať je tam vše podle pokynů. Díky, UMAF

Teams konzultace začíná 12:30h  Klikni zde pro připojení

21.1.2021 Tání a tuhnutí

Z minule máme zápis:

 • z něj je třeba si pamatovat co je to tuhnutí
 • Znát novou veličinu lt - "měrné skupenské teplo tání je teplo, které je třeba dodat 1kg pevné látky zahříté na tt, aby se změnila na kapalinu téže teploty"  - zapsat do sešitu a naučit se zpaměti
 • Skupenské teplo tání   Lt  nebo (Qt)  je teplo potřebné ke změně látky o hmotnosti m na kapalinu a počítá se  Lt = m.lt
 • Hodnoty ltnajdete v tabulkách tabulka F11/str. 88.

Nyní si prohlédněte video ZMĚNY SKUPENSTVÍ

SPOJENÍ TEAMS A VYSVĚTLENÍ ZAČNE PO SHLÉDNUTÍ VIDEA V 10:40h

Sledujte pozorně budu mít dotazy, UMAF

 

18.1.2021 Tání a tuhnutí

 • Připravte si sešity učebnice, teams schůzka 12:15h - hodnocení pololetní práce, po skončení schůzky se s vámi jednotlivě spojím a budeme řešit, co mi kdo ještě zašle (nesplněné úkoly)

Samostatně podle tohoto návodu:

 • Pročtěte si str. 46 - 47
 • vytvořte podle textu smysluplný zápis o tání a tuhnutí
  -
  zde bude co je to tání a tuhnutí
  -
  vzorec pro výpočet skupenského tepla tání a tuhnutí
  - definice měrného skupenského tepla tání a tuhnutí
  - tabulkové hodnoty pro l těchto látek ( Pb, Fe, Au, Ag, Hg)

14.1.2021 Změny skupenství

Dnes budu jednotlivcům v prú běhu dne odesílat písemky k opravě a doplňovat známky z fyziky na  Bakalářích. Ti co mají z písemky trojku a horší známku opisují celou písemku, kterou mi zašlete ofocenou na umaf@zsbreznik

Úkoly:

Spojení Teams 10:25h

11.1. 2021Přijaté a odevzdané teplo - procvičení, závěr

 • nejprve si do sešitu vypracuj vzorové příklady (430.22 kB) na výpočet přijatého - odevzdaného tepla
 • ve 12:25 budu vysvětlovat na Teams F8
 • DOMÁCÍ ÚKOL:
  Vašim úkolem je vyřešit úlohy 1 - 7 str. 43 - písemně do sešitu, včetně stručného vysvětlení, jak jste k výsledku dospěli
  !! v příkladu 5 a 6 mi nebude stačit výsledek, příklady spočítáte stejným způsobem jako, ve vzorových příkladech z dnešní hodiny (zápis zadání, hledaná veličina s otazníkem a jednotkou, vzoreček, výpočet, odpověď)
 • ofocené mi zašlete do úterního večera na UMAF, případně můžete i jiným způsobem - do Skype, Teams

Děkuji, ať se vám daří UMAF

7. 1.2021 Tepelná výměna prouděním a zářením, využití energie slunečního záření

Schůzka na Teams 10:25 

Přečtěte si  str. 40 - 42

 • zápis tepelná výměna prouděním (kde, za jakých podmínek probíhá, jaký je její princip)
 • zápis tepelná výměna zářením (kde, za jakých podmínek probíhá, jaký je její princip, které látky více pohlcují  nebo odrážejí teplo)
 • využití energie slunečního záření 

Samostatné zápisy z těchto článků, můžete doplnit i obrázky, hledat tyto kapitoly i na internetu

4.1.2021 Výpočet přijatého odevzdaného tepla

Nejprve si přečtěte str. 34 a 35

Zapište si:

 • Z pokusů tepelné výměny v učebnici: tepelná výměna mezi horkou a studenou vodou vyplývá, že přijaté a odevzdané teplo při tepelné výměně mezi dvěma tělesy je stejné  Q1 = Q
 • Opište si zvýrazněnou větu str. 34
 • Na straně 35 si opiš vztah pro výpočet přijatého tepla při tepelné výměně, tzv kalorimetrickou rovnici
  Q = m.c. (t - t0)
 • Opiš si kompletně včetně zadání Př. 3/35

Schůzka a vysvětlení na Teams začne v 12:35,  v tomto čase byste měli mít zápis hotový.

DÚ: oprava písemné práce dle zaslaných pokynů. 

UMAF

17. 12. - Slíbený zápis:

Od minule máte všichni v sešitech :

 • pojem tepelná výměna
 • druhy tepelné výměny (viz. prezentace)
 • co jsou to tepelné vodiče a izolanty

Dnešní zápis:

 • Teplo přijaté a odevzdané  při tepelné výměně. (nadpis)
 • Teplo přijaté nebo odevzdané  při tepelné výměně závisí na:
  - množství látky, které ohříváme - ochlazujeme na její HMOTNOSTI........m
  - na změně teploty (při ohřevu - ochlazení), tj. o kolik stupňů jsem ohřál nebo ochladil těleso.....t1 - t2
  - na látce kterou ohřívám (ochlazuji), souvisí to s tzv. měrnou tepelnou kapacitou látky .......c
 • Měrná tepelná kapacita látky .........  c [ J/(kg.oC) ]   (nadpis)
 • Definice (umět zpaměti): měrná tepelná kapacita látky nám udává teplo, které je třeba dodat 1kg látky, aby se ohřál o 1oC
  Značka měrné tepelné kapacity je .....c
  Její jednotkou je.....J/(kg.oC).... čti džaul na kilogram a (Celsiův)stupeň
  Hodnoty měrné tepelné kapacity látek najdeme např v tabulkách pro základní školu v tabulce F11 (str. 88-89)
 • DÚ: napiš si podle tabulky F11 do sešitu měrné tepelné kapacity látek: železa, hliníku, vody, ethanolu, vzduchu, porcelánu a převeď na J/(kg.oC)!!! Pozor, v tabulkách je uváděna hodnota 1000x větší.......kJ/(kg.oC)
 • vzor DÚ:
  Měrné tepelné kapacity látek:
  železo....c = 0,450 kJ/(kg.oC) = 450 J/(kg.oC)           Pozn.: při převodu nahradíš předponu k = 1000, takže násobíš tisícem
 • Ofocený zápis pošli do konce týdne e-mailem nebo vlož na Teams do souborů.

Přeji vám krásné vánoce a hodně zdraví a úspěchů v novém roce. UMAF

A jedna vánoční pro vás: Jablkoň - Hovada boží

17.12.2020  Teplo přijaté a odevzdané  při tepelné výměně.

Nejprve si přečtěte si jednoduché příklady přijímání - odevzdávání tepla z praxe na str. 30 - 33

Úkol:

 1. zamysli se na čem (na jakých fyzikálních veličinách) závisí množství přijatého - odevzdadného tepla při tepelné výměně - 
  (nápověda - jsou to celkem 3 veličiny, dvě najdeš v prvním článku, jednu ve druhém na uvedených stranách) - tyto 3 věci si napiš na papírek
 2. Zkus najít definici nové veličiny "měrná tepelná kapacita" a také její značku a jednotku
 3. Zjisti ve stejnojmenném článku, která látka má největší měrnou tepelnou kapacitu 

Čti pozorně pokyny a snaž se pochopit text článků!

Vysvětlení na teams bude v 10:40h ať vše stihnete! UMAF

14.12.2020  Tepelná výměna

Utvoř zápis, v něm bude vysvětleno:

 • pojem tepelná výměna
 • druhy tepelné výměny (viz. prezentace)
 • co jsou to tepelné vodiče a izolanty
 • Písemně vyřešit do sešitu U1, U2, U3

Dnes hodina bez spojení, je to samostatná práce. Případně individuální dotazy přes TEAMS od 12:35h, UF

 

3.12.2020  Teplo  Q [ J ]

 • zápis str. 24, 25
 • Teplo -  Q [ J ]definice, jednotka, jak souvisí s vnitřní energií
 • Teplota t [oC] tělesa, čím se měří
 • souvislost tepla a teploty
 • pročíst si pečlivě obě stránky a zapsat

Spojení Teams 10:45 - kontrola DÚ, vysvětlení nového učiva. UMAF

 

30.11.2020  Zákon zachování energie

 • skype spojení 12:10
 • spojení teams 12:15
 • Samostatná práce 1 -5/23

26.11.2020  Zákon zachování energie

 • vyhledej na internetu a zapiš si - SKYPE - úvod a zapiš si tento zákon

ENERGIE  - procvičování Ek, Ep, vzájemné přeměny energii - (zapiš si tento nadpis)

 • 10:40 - společně na teams

23.11.2020  ENERGIE  - přeměna polohové a pohybové energie

- Přihlášení k MS Office365 - aktivace teams

12:10h zahájení skype vysílání

DÚ: vyhledej k tomuto tématu jakýkoliv učební materiál a tento soubor mi pošli, děkuji UMAF

19.11.2020  ENERGIE - mechanická

Definice Energie, např.:

 • Energie - teleso má energii, když je schopno konat práci
 • nebo: Energie - je práce skrytá v tělese 
 • nebo ze zdrojů na internetu: Mechanická energie je skalární fyzikální veličina, která vyjadřuje míru schopnosti tělesa konat mechanickou práci, tzn. působit silou na jiné těleso a posouvat jej po určité dráze. Mechanická energie je jeden z mnoha druhů energie. ...

Jde o to, abyste si uměli představit co se pod pojmem "Energie" skrývá, pozor, my se bavíme pouze o mechanické energii, existují další druhy energií: jaderná, elektrická, tepelná....

Skype - úvod a výklad, pak tvoříš zápis samostatně

 • nejprve si přečti str. 18 -do poloviny str. 20 , ze kterých budeš tvořit zápis
 • samostatný zápis  - obsahuje hlavní pojmy  Ep a Ek, energie pružnosti, odborné názvy  Ep a Ek
 • jednotky energie
 • "podnadpis" - Polohová energie v gravitačním poli Země ......Ep [J]
 • vzoreček pro výpočet Ep
 • vzorový příklad 1/19
 • podnadpis" - Pohybová energie  ......Ek [J]
 • vzoreček pro výpočet Ek

V průběhu hodiny vám přidělám účty pro MS Office365, další spojení v 10:50h, UMAF

16.11.2020  Práce výkon, účinnost - kontrolní práce

 • Ve 12:30 se zde objeví zadání KONTROLNÍ PRÁCE 
 • práci vypracujte na volné listy podle pořadí v zadání, bonusy jsou dobrovolné
 • práci ofotíš nebo oskenuješ a odešleš do středy do večera jako přílohu e-mailu s názvem FYZIKA KP 1, (jednotlivé přílohy číslujte, pokud všechny listy nespojíte v jeden soubor)

UMAF

12.11.2020  Práce výkon, účinnost - opakování 

 • do sešitu si zkusíte spočítat U 10 str. 16
 • Opakování  - skype konzultace 10:40h,  cvičení na str. 17, kontrola DÚ

9.11.2020  Účinnost, práce, výkon - cvičení  

- nejprve si sami zkusíte U7/16  VZOROVÉ ŘEŠENÍ do sešitu

- společně budeme řešit v 12:15h

- další přiklady budou U9/16  ŘEŠENÍ  do sešitu

- sami zkusíte 1,2,3 str. 17

DÚ: 5,6/17

zde vám dám řešení DÚ z minulé hodiny 

DNES MI NIC NEPOSÍLEJTE - ve čtvrtek nás čeká opakování  další týden budete posílat ke kontrole vybrané učivo. 

UMAF

 

5.11.2020  Účinnost       η (éta)  

 1. nejprve si přečti PŘ 1 v učebnici na straně 10
 2. pozorně si přečti účinnost na straně 14
 3. po splnění bodů 1. a 2. okolo 10:35h zahájím vysvětlování nové látky SKYPE spojením
 4. písemně zápis: v něm budou pojmy PŘÍKON,   VÝKON, bude zde vztah pro výpočet účinnosti η (éta)
 5. η (éta) nemá jednotku, je to bezrozměrná veličina, vyjadřujeme ji v % nebo číslem v setinách např η =85%, η = 0,85
 6. Příklady U1 - U6 zkusit řešit do sešitu ŘEŠENÍ  U1 - U3

*************************************DOPLNĚNO PO HODINĚ*********************************

Pomůcka k řešení U5:

 1. celková práce je "vynesení pošťáka +balíčku" - (z hmotnosti určiš Fa z ní velikost F, která je stejně velká jako Fg jen je opačná , míří nahoru a "pracuje" protože pošťák musí překonat gravitační sílu působící na něj a balíček) do  druhého patra (dráha je 2x výška patra) za uvedenou dobu (musíš převést na sekundy) - tím spočítáš PŘÍKON
 2. Užitečná práce je jen vynesení balíčku do druhého patra za uvedenou dobu. Postupuješ úplně stejně (stejná dráha, doba jen síla k vynesení balíčku počítaná úplně stejně jako v bodě 1., jen bereš pouze hmotnost balíčku.

Shrnutí:

 • v bodě 1. počítáš práci a výkon (jak jsme už několikrát procvičivali) PŘÍKON P0 = celková práce za určitou dobu
 • v bodě 2. počítáš práci a výkon (jak jsme už několikrát procvičivali) VÝKON P = užitečná práce za určitou dobu


 Pomůcka k řešení U6:

 • Stejně jako v U5: PŘÍKON - výtah veze sebe a maximální hmotnost nákladu (nosnost výtahu) = celková práce za dobu vyvezení
  VÝKON - vyveze se jenom náklad (max hmotnost) = užitečná práce za dobu vyvezení

*********************************************************************************
Dnešní zápis a vypracované příklady ofoťte a zašlete mi je pod názvem účiinost na umaf@zsbreznik.cz do pondělí do 10hod. Díky. Váš UMAF

2.11.2020  Výkon, příklady

 1. Zkus si pomocí vzorce P= W:t spočítat U1 a U3/str. 11, návod - načrtni si obrázek, zapiš a převeď zadané veličiny, napiš vzorec, proveď výpočet a napiš odpověď (u příkladů nejdříve vypočítáš práci, pak počitáš výkon.)
 2. Ve 12:20h se s vámi spojím pomocí skype a zde se objeví: VZOROVÉ ŘEŠENÍ U1, U3
 3. Pak budeme pokračovat společně novou látku "Práce počítaná z výkonu" - nadpis

Zápis nové látky:

 • Ze vzorečku pro výkon vyjádříme práci........ P = W:t ⇒ W = P.t    .......práce počítaná z výkonu
 • Jednotkou práce počítané z výkonu je 1W.1s → 1Ws wattsekunda, je stejně velká jako joule 1Ws = 1 J
 • Odběr elektrické práce v domácnosti se počítá v kWh.......killowatthodina (pamatuj!)
 • ze strany 13 žlutý okraj mezi obrázky je tento vzoreček také. Opiš si převodní vztahy mezi jednotkami, které jsou zde uvedeny.
 • Do sešitu si spočítej PŘ 2 /str. 13 (zde je výhodné počítat výkon v kW a dobu v h, výsledná práce bude v kWh, , pokud bychom počítali ve výkon ve W a dobu v s výsledná práce bude ve Ws, ale dostali bychom velká čísla, proto je zde výhodně počítat v kWh - jak jsme si ve skype části hodiny vysvětlovali.

Nepodceňujte prosím tyto jednoduché úkoly, pečlivě si je do sešitu vypracujte ať nemusíte nic dopisovat.

Váš UMAF

22.10.2020  (bez nadpisu - poze datum, pokračujeme v tématu "Výkon")

Dnes bez online výuky, platí to i pro ostatní předměty. Kdo se  mne bude chtít na něco zeptat, tak přes SKYPE po 14hod nebo v pátek.

Dnes do sešitu pouze tyto dva úkoly:

 • Spočítej, jaký výkon má motor výtahu když vyveze náklad o hmotnosti 200kg do výšky 25m za dobu 40s.

(Pomoc: opiš zadání, zapiš potřebné veličiny, načrtni obrázek a vyznač si do něj potřebné veličiny. Z hmotnosti spočítej Fg =m.g ......tím určiš sílu F=Fa pak počítáš podle vzorečku pro výkon.)

 • V učebnici nebo na internetu si najdi druhý vzoreček pro výkon pro případ, kdy znáš rychlost pohybu tělesa v a stálou sílu F, která těleso pohání

Test kladky: vyřeš obě strany testu a ofocené zašli na umaf@zsbreznik.cz  , kdo doplní ke správným odpovědím vysvětlení proč to tak je, bude mít vyšší hodnocení   TEST str1   TEST str2
Kdo nemáte možnost test vytisknout a do něj vpisovat, stačí když napíšte správné odpovědi s vysvětlením na papír a ofocené pošlete jako přílohu e-mailu (ofocenou přílohu  pojmenuj TESTKLADKYstr1JménoPříjmení)

Poznámka:

 1. Pokud fotíte na mobil neodesílejte hned fotku, ale přiložte ji k e-mailu jako přílohu!
 2. Foťte kolmo a přímo nad papírem, ne zešikma ať je tok přečtení, ověřte si v odeslaném e-mailu kvalitu a čitelnost ofoceného materiálu.
 3. Kdo ofocuje pomocí skeneru, zde je vše bez problému, sken bude jako příloha pojmenovaná podle návodu v textu nahoře.

Ať se vám daří, test očekávám do 14hod. Váš UMAF

 

 

 

 

 

19.10.2020 Výkon ...........  P[W]

Nejprve si přečtěte str. 10 a 11 po U1

Do dešitu:

 • Definice: "Výkon je práce vykonaná za určitou dobu"
 • Pak si napiš vzorečk pro výpočet výkonu ze str. 10
 • Opiš si jednotky výkonu
 • Příklad str. 23 nahoře viz studijní materiál STUDIJNÍ MATERIÁL VÝKON
 • opiš si tento příklad ve sudijním materiálu str 23 nahoře: Motor výtahu....
 • DÚ podle tohoto příkladu spočítej  U1 (nejprve spočítáš F = jako u práce F = Fg =m.g)

Dnes se s vámi nebudu spojovat pomocí skype, píští hodinu budeme konverzovat. Pokud by někdo něco chtěl, ozvěte se mi po 12:45 na skype

Váš UMAF

 

15.10. 2020 Pravidla práce ve fyzice na dálku

Moji milí osmáci, 

dnešek jste měli bez úkolů, podle hesla "Život je těžký i bez fyziky".

V následujících týdnech výuky vás budu úkolovat prostřednictvím webových stránek školy 

zakladni-skola-1/tridy/ixtrida/fyzika/

Zde budete nacházet pod datem dne úkoly na výuku. 

Úkoly budete řešit písemně do sešitů, stejným způsobem,  jako kdybych vás učil ve škole. Tato vaše práce nebude hodnocena jako domácí úkol, ale jako vaše zákonná povinnost absolvovat základní vzdělávání, stejně jako je hodnocena vaše práce ve škole. I když v tuto mimořádnou dobu si plníte povinnou školní docházku bez přítomnosti v budově školy. 

Abych mohl kontrolovat a hodnotit Vaši každodenní práci, připomínám jak bude hodina fyziky v sešitě  vypadat: 

1) za okrajem sešitu je uvedeno datum (jako v hodině, okraje budou mít všichni)

2) uvedete nadpis

3) písemně vypracujete úkoly podle pokynů do sešitu

4) rodič podepíše vaši práci 

Průběh výuky:

 • V následujících týdnech výuky vás budu úkolovat prostřednictvím webových stránek školy (OF-LINE výuka, bez okamžitého spojení s vyučujícím, žák pracuje samostatně na zadaných úkolech z webu).
 • ON-LINE, komunikovat spolu budeme dohodnutým způsobem, zatím pomoci SKYPEnebo Zoom, při problémech můžete volat na mobil 721 603 781. Tento způsob slouží ke konzultaci látky s vyučujícím, vysvětlení látky, odpovědi na vaše dotazy a ke skupinové komunikaci.
 • Spojením SKYPE, budu také kontrolovat, zda jste přítomni v hodině, protože nyní je distanční výuka povinná, rodiče žáka omlouvají.

S pozdravem váš učitel  matematiky Mgr. Jan Nešpor, spojení: umaf@zsbreznik.cz, SKYPE jméno "UMAF", mobil 721 603 781

Úkoly:  

1) do sešitu si napiš datum a nadpis 15.10. 2020 Pravidla práce ve fyzice na dálku, pak si opiš čtyři pravidla jak má hodina v sešitě vypadat.

2) Do sešitu příklad 1 na straně 8 a) b) k tomu obrázky pevné a volné kladky    OBR KLADEK

V průběhu hodiny se s vámi postupně spojím na skype.

 

Stránky tříd

Zápis

Zápis do 1. a 6. ročníku

            Edupage

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Březník

         Obec Březník

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:180
TÝDEN:180
CELKEM:567774